Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 16. август 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Извод из правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Извод из правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу
golubac.org.rs

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 105/14 од 3. октобра 2014. године)

Овим правилником ближe се прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу (у даљем тексту: подстицаји), услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти мере.

Подршка програму овог правилника, обезбеђује се давањем подстицаја за:

1) нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;

2) нaбaвку нове мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;

3) нaбaвку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу;

4) набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;

5) изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију (у даљем тексту: изградња) хладњача и набавке нове опреме за хладњаче;

6) изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица;

7) набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште.

Као и за:

1) нaбaвку нове oпрeмe зa побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране;

2) набавку нове опреме за смештај односно одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади и живине;

3) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака;

4) набавку нове опреме којом се штити добробит животиња;

5) набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту;

6) нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке;

7) набавку нове опреме за пчеларство.

Право на подстицаје има:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга и средња школа

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.
Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. маја до 15. октобра текуће године, односно изузетно у овој години до 01.11.2014. године.

Преузмите Правилник.

Додајте коментар

Оставите одговор