Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ
golubac.org.rs

START-UP КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМУ ФОНДА ЗА 2015.ГОДИНУ-ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Услови за коришћење средстава:

Право на коришћење ових средстава имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, регистрована у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2014.године и касније.

Кредити се одобравају за изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/ санацију/куповину пословног простора/производних и индустријских објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме.

Подносилац захтева за кредит може бити само лице које никада раније није било власник привредног друштва, односно предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит, односно на приходе од самосталне делатности.

Подносилац захтева за кредит може бити само лице против кога се не води истражни и/или кривични поступак и које није било правоснажно осуђивано за кривична дела, до 55 година старости.

Лица која су у трeнутку подношења захтева за добијање кредита запослена у јавним предузећима и државним институцијама не могу бити корисници ових средстава.

Средства по овом Програму се не могу користити за:

-Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;

-Производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;

- Промет нафте и нафтних деривата

Кредити се одобравају под следећим условима:

- у износу од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара

- рок отплате до 5 година, у оквиру којег је грејс период до 1 године

- каматна стопа је 2 % на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 3 % на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле

- месечна/тромесечна отплата кредита

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:

- бланко сопствене менице корисника кредита, са клаузулом “без протеста“ и меничним овлашћењем и

- хипотека првог реда на непокретностима, и то:

1. на објектима и грађевинском земљишту, чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату или

2. Хипотеком на пољопривредном, шумском земљишту и земљишту у грађевинском подручју које није градско грађевинско земљиште, може се обезбедити само део кредита до максималног износа 300.000,00 динара, док се део кредита изнад тог износа мора обезбедити другим инструментима, или

- уговорно јемство (или приступање дугу) привредног субјекта или физичког лица са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга, за кредите у износу до 1.500.000,00 динара односно до 300.000,00 динара уколико је јемац физичко лице.

Реализација средстава:

Одобрена средства се, на основу Уговора о асигнацији, уплаћују директно на рачун испоручиоца опреме, односно извођача грађевинских радова.

За изградњу/доградњу/реконструкцију/санацију/адаптацију објекта потребно је доставити Решење/грађевинску дозволу којим се одобрава извођење планираних радова, пре закључења Уговора о кредиту..

Подносилац захтева може предвидети набавку трајних обртних средстава. У структури одобреног кредита учешће трајних обртних средстава може бити до 20%, а који износ се уплаћује директно на рачун подносиоца захтева кредита.

Фонд задржава право да тражи и додатно средство обезбеђења, уколико анализом захтева утврди да је то потребно.

Пријем захтева ће се вршити све док се не потроше средства за ову намену.

Додајте коментар

Оставите одговор