Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. oktobar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KREDITI ZA POČETNIKE

KREDITI ZA POČETNIKE
golubac.org.rs

START-UP KREDITI PO PROGRAMU FONDA ZA 2015.GODINU-PREDUZETNICI

Uslovi za korišćenje sredstava:

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre od 01.01.2014.godine i kasnije.

Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju/kupovinu poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice protiv koga se ne vodi istražni i/ili krivični postupak i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela, do 55 godina starosti.

Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:

-Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

-Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;

- Promet nafte i naftnih derivata

Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:

- u iznosu od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara

- rok otplate do 5 godina, u okviru kojeg je grejs period do 1 godine

- kamatna stopa je 2 % na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 3 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule

- mesečna/tromesečna otplata kredita

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita:

- blanko sopstvene menice korisnika kredita, sa klauzulom “bez protesta“ i meničnim ovlašćenjem i

- hipoteka prvog reda na nepokretnostima, i to:

1. na objektima i građevinskom zemljištu, čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili

2. Hipotekom na poljoprivrednom, šumskom zemljištu i zemljištu u građevinskom području koje nije gradsko građevinsko zemljište, može se obezbediti samo deo kredita do maksimalnog iznosa 300.000,00 dinara, dok se deo kredita iznad tog iznosa mora obezbediti drugim instrumentima, ili

- ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) privrednog subjekta ili fizičkog lica sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za kredite u iznosu do 1.500.000,00 dinara odnosno do 300.000,00 dinara ukoliko je jemac fizičko lice.

Realizacija sredstava:

Odobrena sredstva se, na osnovu Ugovora o asignaciji, uplaćuju direktno na račun isporučioca opreme, odnosno izvođača građevinskih radova.

Za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/sanaciju/adaptaciju objekta potrebno je dostaviti Rešenje/građevinsku dozvolu kojim se odobrava izvođenje planiranih radova, pre zaključenja Ugovora o kreditu..

Podnosilac zahteva može predvideti nabavku trajnih obrtnih sredstava. U strukturi odobrenog kredita učešće trajnih obrtnih sredstava može biti do 20%, a koji iznos se uplaćuje direktno na račun podnosioca zahteva kredita.

Fond zadržava pravo da traži i dodatno sredstvo obezbeđenja, ukoliko analizom zahteva utvrdi da je to potrebno.

Prijem zahteva će se vršiti sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor