Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
golubac.org.rs

Право на коришћење основних подстицаја имају:

 1. Правно лице,
 2. Предузетник и
 3. Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

 

Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи.

Захтеви се предају у Управу за трезор.

Захтев садржи:

 1. податке о подносиоцу
 1. податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина)
 1. збир површина под културама наведеним у захтеву
 1. место и датум подношења захтева,
 1. потпис подносиоца захтева и
 1. печат (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).

Културе за које се основни подстицаји могу остварити су све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље.

Максимална површина земљишта по кориснику је 20 ха.

Субвенције се могу остварити на:

 1. земљу у власништву ,
 2. земљу у закупу од физичких лица и
 3. земљи која је уступљена на коришћење без надокнаде од физичког лица.

Државно пољопривредно земљиште је изузето од субвенција изменом Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 142/14 од 25.децембра 2014. године).

Додајте коментар

Оставите одговор