Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 2. децембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ
golubac.org.rs

Национална агенција за регионални развој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава

Програм подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у2015.години, а који се састоји из два пројекта (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: НАРР) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

1. Пројекат подршке развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга

Основни циљ Пројекта је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

I група активности:

· уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;

· нови дизајн производа и амбалаже;

· електронска презентација.

II група активности:

· побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;

· побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;

· тестирање нових производа и

· израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:

· да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга (да регистрована претежна делатност у Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужнуделатностили делатност прераде);

· да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;

· да су основани најкасније 01. јула 2013. године;

· да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;

· да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;

· да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;

· да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства НАРР и других државних институција.

Средства се додељују у износу:
· I група активности од 50.000,00 до 200.000,00 динара, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара

· II група активности од 50.000,00 до 500.000,00 динара.

НАРР ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе30.000.000,00 динара.

Додајте коментар

Оставите одговор