Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 22. септембар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ГОЛУБЦУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ГОЛУБЦУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
golubac.org.rs

Општинска управа општине Голубац, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл. РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чл.19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Сл.гл. РС” бр. 135/04 и 88/10) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гл. РС“, бр.64/15), по обављеној стручној контроли Комисије за планове, на седници одржаној 29.01.2016. год.

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ГОЛУБЦУ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Јавни увид обавиће се у периоду од 08.02.2016. год. закључно са 08.03.2016. год. Нацрт плана (са извештајем о стратешкој процени утицаја) биће изложен у згради Општине Голубац у Голубцу, ул. Цара Лазара бр.15, у великој сали на првом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Голубац (www.golubac.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени Нацрт плана (са извештајем о стратешкој процени утицаја),Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове (канцеларија број 16, приземље), пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинско правне послове, Општинске управе општине Голубац, лично на писарници или поштом, закључно са08.03.2016. год.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 11.03.2016. год. у згради Општине Голубац у Голубцу, ул. Цара Лазара бр.15, у великој сали на првом спрату, у 12 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

 

Одељење  за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и

имовинско правне послове Општинске управе општине Голубац

 

Целокупан план можете преузети у наставку.

I. ПДР гробље_нацрт_јавни увид

1.tekst PDR groblje_nacrt – J.U

II. ГРАФИКА

1.kat.top.plan

2.postojeca namena

3.planirana namena

4.saobracaj

5.plan parcelacije

6.1.kompozicioni plan

6.2.kompozicioni plan

7.sinhron plan

 III. Документација

1.Odluka o izradi plana

2.oglas R.J.U.

3.Izvestaj Komisije R.J.U

1.ZZZPS

10.RHMZ

2.ZZZSK

3.MO

4.1.JVP Srbijavode

4.2.Direkcija za vode

5.MUP

6.KJP Golubac

7.JP Direkcija

8.EDB

9.Telekom

1.ZZZPS

10.RHMZ

2.ZZZSK

3.MO

4.1.Srbijavode

4.2.Direkcija za vode

5.MUP

6.KJP Golubac

7.Direkcija

8.ED

9.Telekom

Додајте коментар

Оставите одговор