Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 20. januar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA GROBLJE U GOLUBCU I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA GROBLJE U GOLUBCU I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU
golubac.org.rs

Opštinska uprava opštine Golubac, na osnovu čl.50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.gl. RS“, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14 i 145/14), čl.19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl. RS” br. 135/04 i 88/10) i čl.54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.gl. RS“, br.64/15), po obavljenoj stručnoj kontroli Komisije za planove, na sednici održanoj 29.01.2016. god.

 

OGLAŠAVA JAVNI UVID U

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA GROBLJE U GOLUBCU I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Javni uvid obaviće se u periodu od 08.02.2016. god. zaključno sa 08.03.2016. god. Nacrt plana (sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja) biće izložen u zgradi Opštine Golubac u Golubcu, ul. Cara Lazara br.15, u velikoj sali na prvom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Golubac (www.golubac.org.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi Nacrt plana (sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja),Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove (kancelarija broj 16, prizemlje), pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove, Opštinske uprave opštine Golubac, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa08.03.2016. god.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 11.03.2016. god. u zgradi Opštine Golubac u Golubcu, ul. Cara Lazara br.15, u velikoj sali na prvom spratu, u 12 časova. Javnoj sednici mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica koja su podnela primedbe u toku javnog uvida.

 

Odeljenje  za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i

imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Golubac

 

Celokupan plan možete preuzeti u nastavku.

I. PDR groblje_nacrt_javni uvid

1.tekst PDR groblje_nacrt – J.U

II. GRAFIKA

1.kat.top.plan

2.postojeca namena

3.planirana namena

4.saobracaj

5.plan parcelacije

6.1.kompozicioni plan

6.2.kompozicioni plan

7.sinhron plan

 III. Dokumentacija

1.Odluka o izradi plana

2.oglas R.J.U.

3.Izvestaj Komisije R.J.U

1.ZZZPS

10.RHMZ

2.ZZZSK

3.MO

4.1.JVP Srbijavode

4.2.Direkcija za vode

5.MUP

6.KJP Golubac

7.JP Direkcija

8.EDB

9.Telekom

1.ZZZPS

10.RHMZ

2.ZZZSK

3.MO

4.1.Srbijavode

4.2.Direkcija za vode

5.MUP

6.KJP Golubac

7.Direkcija

8.ED

9.Telekom

Dodajte komentar

Ostavite odgovor