Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 22. новембар 2019.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈE У ПОЉОПРИВРЕДИ‏

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈE У ПОЉОПРИВРЕДИ‏
golubac.org.rs

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА MИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА

У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

Подстицаји из овог правилника обухватају:

 1. набавку нове механизације и опреме за наводњавање;
 2. набавку нове механизације, опреме и материјала за заштиту од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура;
 3. набавку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу, резидбу и бербу;
 4. набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;
 5. изградњу, доградњу, реконструкцију, санацију или адаптацију (у даљем тексту: изградња) расхладних објеката намењених складиштењу или чувању воћа и поврћа (хладњача и расхладних складишта) и набавку нове опреме за расхладне објекте (хладњача и расхладних складишта) намењене складиштењу или чувању воћа и поврћа, чији је капацитет расхладних комора запремине до 12.000 m3;
 6. изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица;
 7. набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште.

Уз захтев подноси се:

 1. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежене пореске управе, не старије од три месеца од дана подношења захтева;
 2. уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења захтева;
 3. рачун за набавку предметне инвестиције;
 4. отпремница за набавку предметне инестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 5. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак;
 6. гарантни лист за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
 7. царинска декларација – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
 8. потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од три месеца од дана подношења захтева;

Документација мора бити издата у периоду од 16. октобра претходне године до дана подношења захтева као и да гласи на подносиоца захтева а износ појединачног рачуна мора бити већи од 50.000 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

Додатне информације о Листи прихватљивих инвестиција, можете добити у Општинској управи Голубац или на сајту Управе за Аграрна плаћања http://uap.gov.rs/pravilnici-2014/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkurentnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-u-primarnu-proizvodnju-biljnih-kultura/#.VxRrg9R97Gg

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине -

Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра 84,

са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура”

Додајте коментар

Оставите одговор