Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ‏

ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ‏
golubac.org.rs

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ ПОДРШКУ У ПРИМАРНУ СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ

ПОДСТИЦАЈИ ИЗ ОВОГ ПРАВИЛНИКА ОБУХВАТАЈУ:

1) набавку нове опреме и механизације за побољшање организације и ефикасности сточарске производње и припрему сточне хране;

2) набавку нове опреме за смештај односно одгој млечних крава, товних јунади, оваца, коза, прасади, живине и кунића;

3) набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију чврстог и течног стајњака;

4) набавку нове опреме којом се штити добробит животиња;

5) набавку квалитетних приплодних грла на домаћем и страном тржишту;

6) набавку нове опреме за рибњаке;

7) набавку нове опреме за пчеларство;

8) изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију односно санацију (у даљем тексту: изградња) објеката за складиштење меса и набавку нове опреме за објекате за складиштење меса.

 

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге која су у активном статусу,

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Захтев за коришћење подстицаја подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.
Уз захтев подноси се:

1) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежне пореске управе, не старије од три месеца од дана подношења захтева;

2) уверење о измиреним доспелим пореским обавезама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, не старије од три месеца од дана подношења захтева;

3) рачун за набавку предметне инвестиције;

4) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавезе за издавања отпремнице;

5) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак;

6) гарантни лист за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези из давања гарантног листа;

7) царинска декларација само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

8) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од три месеца од дана подношења захтева;

 

Документација мора бити издата у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева, као и да гласи на подносиоца захтева.
За набавку квалитетних приплодних -јуница, шиљежица и шиљежана, двиски и двисака, назимица и нерастова, уз захтев се подноси уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора као и уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла које је предмет захтева (педигре).
За набавку селекционисаних пчелињих матица, уз захтев се подноси и уверење о пореклу матице издато од стране главне одгајивачке организације.
Документа која се достављају уз захтев за коришћење подстицаја морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Додајте коментар

Оставите одговор