Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. maj 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS – NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE

KONKURS – NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE
golubac.org.rs

KONKURS MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE- NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE

A) KORISNIK SREDSTAVA
Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu
nabavljenu u 2016. godini može da ostvari:
1) Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

2) Naučno-istraživačka organizacija:

3) Ustanova:

4) Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice i zemljoradnička zadruga.

B) OPŠTI USLOVI
Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je upisan u Registar
poljoprivrednih gazdinstava i ako je upisao u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.Korisnik sredstava može da ostvari pravo na sredstva za nabavljenu opremu za navodnjavanje u 2016. godini.

G) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA
Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti nabavljene opreme za
navodnjavanje bez uračunatog poreza na dodatu vrednost
Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 4.000.000
dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

D) PRIHVATLJIVA INVESTICIONA ULAGANJA
Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje : – pumpe, agregata za pumpu (dizel, benzinski i elektropogon), – fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, – okitena(dovodnih cevi), razvodnih cevi, dripova/laterala, kapajućih traka, kapaljki, – rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje i centar pivota, – za izgradnju bunara: bunarska cev/filterska bunarska cev.

E) POTREBNA DOKUMENTACIJA
1) Čitko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac prijave,

2) Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2016. godini, koji glasi isključivo
i samo na podnosioca prijave;

3) Dokaz o plaćanju investicionog ulaganja i to nalog za prenos sredstava ili nalog za uplatu overen od strane banke i izvod overen od strane banke sa fiskalnim isečkom kod bezgotovinskog plaćanja ilifiskalni isečak.
4) Otpremnica potpisana od strane podnosioca prijave,
5) Garantni list,
6) Izjava poljoprivrednika, odnosno odgovornog lica da pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću tvrdi da za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i da neće koristiti
podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu,

7) Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu

Z) ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 30.06.2016. godine.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor