Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 6. decembar 2019.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS – ISKOP BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

KONKURS – ISKOP BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA
golubac.org.rs

KONKURS MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE-ISKOP BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

A) KORISNIK SREDSTAVA
Pravo na korišćenje sredstava za iskop bunara u funkciji navodnjavanja može da
ostvari fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

B) OPŠTI USLOVI
Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je upisan u Registar
poljoprivrednih gazdinstava

V) IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA
Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti po dužnom metru iskopa bunara,
odnosno do 2.500 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 300.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

D) PRIHVATLJIVA INVESTICIONA ULAGANJA
Prihvatljiva investiciona ulaganja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u smislu
ovog konkursa, i to za iskop bunara u 2016. godini su: – zemljani radovi prilikom iskopa bunara.

E) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Korisnik sredstava na konkurs obavezno podnosi:

1) Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave,

2) Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu za katastarsku parcelu na
kojoj se gradi bunar ne stariji od 3 meseca,

3) Predračun izdat u 2016. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana, koji glasi
isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i radova za
izgradnju bunara za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme sa iskazanim
cenama za svaku vrstu rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi
kod iskopa bunara iskazuju u dužnim metrima).

Dodajte komentar

Ostavite odgovor