Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 29. мај 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС „УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ“

КОНКУРС „УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ“
golubac.org.rs

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности  на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2016. години

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

  1. подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу закона којим се уређује туризам;
  2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописимима којим се уређују одређивања послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата;
  3. подстицаји програму за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница.

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим имају:

  1. физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
  2. предузетник,
  3. правно лице:

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју која за 2016. годину износи :

  1. 40 % – за остала подручја
  2. 55 % – за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту предметне инвестиције, односно месту обављања активности који се подржавају овим правилником, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције је 1.200.000,00 динара.

Рок за подношење пријаве је 15.10.2016. године.

Пријава са документацијом се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања, препорученом поштом или преко писарнице републичких органа управе, у затвореној коверти на адресу:

Управа за аграрна плаћања,Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, са назнаком :                   „ Конкурс о условима и  начину коришћења  подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима“.

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2016/08/konkurs-nepoljoprivredne-2016.pdf

Додајте коментар

Оставите одговор