Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 12. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ПОЗИВ О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

ЈАВНИ ПОЗИВ О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА
golubac.org.rs

Позивају се:

             -заинтересована правна лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу да доставе инвестициони план који се односи на инвестиционо улагање у сектор пољопривреде, односно у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије ради започињања обављања нове пословне делатности, проширења постојеће делатности, диверсификације постојећег производног програма у нове производе, који нису били садржани у постојећем производном програму или битне промене у целокупном производном процесу постојеће делатности у складу са законом којим се уређују улагања.

Улагања у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије јесу сва улагања која се односе на прераду пољопривредних производа чији је резултат производ који је и сам пољопривредни производ или нови производ, као и улагања у производњу енергије из обновљивих извора која као сировину користе главне и споредне производе пореклом из пољопривреде. Улагања у сектор пољопривреде јесу и улагања у области унапређења генетског потенцијала у сточарству.         

 

Услови за подношење захтева (општа и посебна мерила за оцену инвестиционог плана:

            Право на подношење захтева имају сва заинтересована правна лица која су уписана Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

    Општа мерила за оцену инвестиционог плана за улагања у сектор пољопривредно-прерађивачке индустрије су да се ради о улагању у нова основна средства, а која се не односе на искључиву ратарску производњу, у износу од најмање три хиљаде евра по хектару, од чега минимум улагања у прерађивачке капацитете износи 500 евра по хектару, односно најмање 500.000 евра укупне инвестиције, у периоду до три године од дана почетка улагања у складу са динамиком предвиђеном уговором, с тим што се у првој години мора реализовати најмање 30% инвестиције, осим у јединицама локалних самоуправа које имају мање од 1.000 хектара пољопривредног земљишта у државној својини, у којима укупни износ инвестиције може бити мањи од 500.000 евра.

Општа мерила за оцену инвестиционог плана за улагања у сектор пољопривреде су да се ради о улагању у нова основна средства, а која се не односе на искључиву ратарску производњу, у износу од најмање три хиљаде евра по хектару, односно најмање 500.000 евра укупне инвестиције, у периоду до три године од дана почетка улагања у складу са динамиком предвиђеном уговором, с тим што се у првој години мора реализовати најмање 30% инвестиције, осим у јединицама локалних самоуправа које имају мање од 1.000 хектара пољопривредног земљишта у државној својини, у којима укупни износ инвестиције може бити мањи од 500.000 евра.

Посебна мерила за оцену инвестиционог плана су:

1) референце подносиоца захтева, односно њему повезаних лица уколико су наведена у инвестиционом плану (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);

2) врста и износ инвестиције укупно, односно по хектару;

3) предвиђени број новоотворених радних места;

4)допринос инвестиције побољшању конкурентности домаће пољопривредне производње, односно пољопривредно-прерађивачке индустрије;

5)удео домаћих добављача у реализацији инвестиције и допринос инвестиције побољшању пословања осталих домаћих привредних друштава, предузетника и других правних лица, односно пољопривредних произвођача;

6) прихватљивост инвестиције са аспекта заштите животне средине;

7)да се инвестиција не односи искључиво на улагање у изградњу система за наводњавање и одводњавање, садњу винограда и воћњака, изградњу рибњака;

8) повећање обима извоза;

9) утицај на спољнотрговинску размену;

10) допринос развоју јединице локалне самоуправе, у коју се инвестиција реализује;

11) место регистрације подносиоца захтева (седиште) у току важења уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини у односу на јединицу локалне самоуправе у којој се налази пољопривредно земљиште које је предмет издавања по праву првенства закупа;

12) удео домаћих добављача у пословању, подносиоца захтева који се односи на пословање проистекло из реализације инвестиције на основу које је закључен уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини.

Прихватљивом инвестицијом сматра се инвестиција у нову опрему и објекте, која ће се реализовати након добијања сагласности на поднети захтев са инвестиционим планом.

 

 Потребна документација која се предаје Комисији за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопровривредног земљишта:

 

1)      Захтев за остваривање права првенства закупа на обрасцу који је објављен на интернет страни Министарства пољопривреде и заштите животне средине који обавезно садржи:

а) пословно име, седиште и матични број подносиоца захтева;

б) име и презиме лица овлашћеног за заступање;

в) потпис овлашћеног лица;

г) основне податке о подносиоцу захтева, као и његовим повезаним лицима;

д) скраћени извештај о пословању за претходни период и податке о оквирном броју запослених на неодређено и одређено време;

ђ) опис инвестиционог улагања;

е) податке о подручју и ближој локацији за коју постоји интересовање за улагање, са предлогом површине, односно са предлогом катастарских парцела које би биле предмет закупа;

ж) excel табелу са катастарским парцелама, одштампану, потписану и печатирану (Исту, доставити уз Захтев, а такође и у електронском облику на маил адресу назначену у овом јавном позиву).

 

Захтев мора бити оверен печатом правног лица.

Основни подаци о подносиоцу захтева су нарочито подаци о квалификованости подносиоца захтева, односно квалификованости лица која ће учествовати у управљању пројектом улагања, искуству у бављењу пољопривредном делатношћу, односно делатношћу у области пољопривредно-прерађивачке индустрије, подаци о ранијем учешћу у реализацији сличних инвестиционих пројеката уколико их је било и њиховој успешности и други подаци који се односе на референце подносиоца захтева.

 

2)      Инвестициони план (креиран у обавезној форми, према упутствима из документа: „Садржај инвестиционог плана”, са сајта Министарства) који мора да садржи: 

апредмет инвестиционог плана;

б) опис, врсту инвестиције и сврху инвестирања;

в) преглед развојних могућности за реализацију инвестиције;

г) производни програм и техничко-технолошка решења;

д) опис локације;

ђ)податке о планираном броју запослених, као и њиховој квалификационој структури;

е) предрачун инвестиционог улагања

Поред ових података, инвестициони план може да садржи и друге податке, анализе и процене, за које подносилац захтева сматра да су од битног утицаја за реализацију инвестиционог улагања, као и друге елементе или податке за које подносилац захтева сматра да могу бити од значаја за спровођење улагања и остваривање права првенства закупа, укључујући и информацију о евентуалним алтернативним локацијама за које постоји интересовање за улагање.
 

3)      Изјаву одговорног лица, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да против подносиоца захтева није покренут претходни стечајни поступак или поступак стечаја или ликвидације – Образац 1;

4)      Изјаву одговорног лица, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да подносилац захтева или његова повезана лица нису учествовала у неуспелим приватизацијама- Образац 2;

5)      Изјаву одговорног лица, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да подносилац захтева нема неизмирене обавезе према Републици Србији- Образац 3.

Изјаве треба да буду дате на дан подношења захтева.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у оригиналу или овереним копијама које морају бити читљиве

Образац захтева и обрасци изјава из тачке 3,4,5 потребне документације која се предаје Комисији за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопровривредног земљишта, могу се преузети са интернет стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.  

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 15. март 2017. године. Захтев поднет по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим. 

            Комисија разматра захтев и инвестициони план подносиоца захтева у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева.

            Комисија, преко министарства, може да тражи од подносиоца захтева да достави и друге податке које сматра да су од значаја за оцену инвестиционог плана, односно допуну документације и то у року од 30 дана од дана разматрања захтева.

            Подносилац захтева може Комисији да достави допуну документације најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева за допуну документације.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Управе за заједничке послове републичких органа Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд за Министарство пољопривреде и заштите животне средине, или путем поште, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни:

„Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини / за Комисију за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта/.

На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је: Марко Мајсторовићконтакт телефон:  011/328-24-35, email: marko.majstorovic@minpolj.gov.rs.  

            Овај јавни позив објављује се на интернет страни Министарства пољопривреде и заштите животне средине и у јавном гласилу које се дистрибуира на простору Републике Србије.

Комисија за давање сагласности на инвестициони план

уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања 

права првенства закупа пољопривредног земљишта

 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                            Бранислав Недимовић c.p. 

Додајте коментар

Оставите одговор