Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 27. јануар 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС

КОНКУРС
golubac.org.rs

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Голубац  за 2017. годину, Председник  општине Голубац, 09.03.2017. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈA  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА, РАДИ ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

1.Намена улагања

У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину, извршиће се субвенционисањеправних лица или предузетника који су регистровани за вођење селекције и матичне евиденције по решењу надлежног Министарства и обављају своју делатност.

2. Коришћење субвенција

Право пријаве на конкурс имају правна лица или предузетници који су регистровани за вођење селекције и матичне евиденције по решењу надлежног Министарства и обављају своју делатност.

3. Општи критеријумиза коришћење субвенције

 • Правно лице, или предузетник уписан у Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењем код надлежног Министарства;
 • За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
 • Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката;
 • Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине према јединици локалне самоуправе.

4. Потребна документација за конкурисање

 • Попуњени пријавни обазац;
 • Извод из Регистра АПР;
 • Извод из Регистра одгајивачких организација;
 • Планирани програм мера за спровођење одгајивачког програма у 2017. години;
 • Податке о кадровској и техничкој опремљености за спровођење програма са спецификацијом опреме за обављање мера за спровођење одгајивачког програма коју подносилац захтева поседује;
 • Копију уговора о раду или решења о заснивању радног односа на неодређено време стручног лица које је одговорно за спровођење одгајивачког програма код подносиоца захтева;
 • Уверење о измиреним доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.
 • Изјаву да за инвестицију за коју подноси захтев, не корист подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације);
 • Изјаву да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према      јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја,      субвенција.

 

5. Услови и начин одобравања средстава

Средстваза спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству предвиђена Програмом додељиваће се у складу са општим критеријумима и следећим условима:

 • износ подстицајних средстава је 100 % од  вредности инвестиције исказане у планираном Програму мера за спровођење одгајивачког програма у 2017 години, без обрачунатог ПДВ-а односно максимално до 1.250.000 динара;
 • о захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Председник општине на предлог Комисије коју образује Општинско веће општине Голубац;
 • средства се одобравају за реализацију одгајивачких програма на подручју општине Голубац;
 • међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подстицаја уређују се Уговором који закључују Председник општине  и корисник средстава.

 

6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције

Захтев за коришћење подстицаја са траженом документацијом се доставља Општини Голубац, Цара Лазара број 15 са назнаком  „ За доделу подстицајa за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству“, путем поште или лично у просторијама Општинске управе Голубац.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

            Конкурс је отворен од 09. марта до 16. марта 2017. године.

Конкурс објавити на веб сајту општине Голубац.Све додатне информације могу се добити на телефон 012 678169 или у просторијама Општине Голубац.

Број : 400-80/ 2017

У Голупцу, 09.03.2017.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Небојша Мијовић

Додајте коментар

Оставите одговор