Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. jul 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS

KONKURS
golubac.org.rs

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Golubac  za 2017. godinu, Predsednik  opštine Golubac, 09.03.2017. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU PODSTICAJA  ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKIH PROGRAMA, RADI OSTVARIVANJA ODGAJIVAČKIH CILJEVA U STOČARSTVU NA TERITORIJI OPŠTINE GOLUBAC ZA 2017. GODINU

 

1.Namena ulaganja

U skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu, izvršiće se subvencionisanjepravnih lica ili preduzetnika koji su registrovani za vođenje selekcije i matične evidencije po rešenju nadležnog Ministarstva i obavljaju svoju delatnost.

2. Korišćenje subvencija

Pravo prijave na konkurs imaju pravna lica ili preduzetnici koji su registrovani za vođenje selekcije i matične evidencije po rešenju nadležnog Ministarstva i obavljaju svoju delatnost.

3. Opšti kriterijumiza korišćenje subvencije

 • Pravno lice, ili preduzetnik upisan u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjem kod nadležnog Ministarstva;
 • Za investiciju za koju podnosi zahtev, ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • Nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija;
 • Ukoliko je korisnik pravno lice ili preduzetnik, mora biti u aktivnom statusu i upisan u registar privrednih subjekata;
 • Korisnik mora da je izmirio dospele javne dažbine prema jedinici lokalne samouprave.

4. Potrebna dokumentacija za konkurisanje

 • Popunjeni prijavni obazac;
 • Izvod iz Registra APR;
 • Izvod iz Registra odgajivačkih organizacija;
 • Planirani program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2017. godini;
 • Podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje programa sa specifikacijom opreme za obavljanje mera za sprovođenje odgajivačkog programa koju podnosilac zahteva poseduje;
 • Kopiju ugovora o radu ili rešenja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme stručnog lica koje je odgovorno za sprovođenje odgajivačkog programa kod podnosioca zahteva;
 • Uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.
 • Izjavu da za investiciju za koju podnosi zahtev, ne korist podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije);
 • Izjavu da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema      jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja,      subvencija.

 

5. Uslovi i način odobravanja sredstava

Sredstvaza sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu predviđena Programom dodeljivaće se u skladu sa opštim kriterijumima i sledećim uslovima:

 • iznos podsticajnih sredstava je 100 % od  vrednosti investicije iskazane u planiranom Programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2017 godini, bez obračunatog PDV-a odnosno maksimalno do 1.250.000 dinara;
 • o zahtevu za korišćenje podsticajnih sredstava, odlučuje Predsednik opštine na predlog Komisije koju obrazuje Opštinsko veće opštine Golubac;
 • sredstva se odobravaju za realizaciju odgajivačkih programa na području opštine Golubac;
 • međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticaja uređuju se Ugovorom koji zaključuju Predsednik opštine  i korisnik sredstava.

 

6. Podnošenje zahteva za korišćenje sredstava subvencije

Zahtev za korišćenje podsticaja sa traženom dokumentacijom se dostavlja Opštini Golubac, Cara Lazara broj 15 sa naznakom  „ Za dodelu podsticaja za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu“, putem pošte ili lično u prostorijama Opštinske uprave Golubac.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi i ne vraćaju se podnosiocu. Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

            Konkurs je otvoren od 09. marta do 16. marta 2017. godine.

Konkurs objaviti na veb sajtu opštine Golubac.Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 012 678169 ili u prostorijama Opštine Golubac.

Broj : 400-80/ 2017

U Golupcu, 09.03.2017.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

dr Nebojša Mijović

Dodajte komentar

Ostavite odgovor