Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. јун 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС

КОНКУРС
golubac.org.rs

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Голубац  за 2017. годину, Председник  општине Голубац, 09.03.2017. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ У 2017. ГОДИНИ

 

1.Намена улагања

У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за подизање вишегодишњих засада воћа односно за купљени садни материјал воћа у периоду 01.10.2016. до 28.04.2017. године. Укупан износ средстава за реализацију ове мере предвиђене Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Голубац у  2017. годину, износи  850.000,00 динара.

2. Коришћење субвенција

Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са подручја општине Голубац, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју општине Голубац. Подносиоци захтева у тренутку подношења захтева имају од 0 до 4,9 хектара засада воћа  евидентираних у регистру пољопривредних газдинстава. Субвенција ће износити 100 % од вредности купљеног садног материјала а највише до 200.000,00 динара по кориснику субвенције  без обрачунатог ПДВ-а. Максимално прихватљиву цену по садници  одређује Комисија за контролу испуњености услова за одобравање субвенција у воћарству ( у даљем тексту Комисија).

3. Критеријуми за оцену захтева

Критеријум селекције не постоји али ће предност приликом избора корисника субвенција имати носиоци газдинства до 40 година старости, незапослена лица, газдинства чији је носилац жена, газдинства са пребивалиштем у подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди.

4. Потребна документација за конкурисање

 

 • попуњен образац захтева;
 • потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2017 годину;
 • извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
 • предрачун или рачун односно отпремница на име подносиоца захтева за куповину садница воћа, издат у периоду од  01.10.2016. године до дана подношења захтева;
 • доказ о извршеном плаћању (осим када се подстицаји одобравају на основу предрачуна) и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом може се доставити само фискални исечак;
 • уверење о здравственом стању садног материјала;
 • декларација – сертификат о квалитету садног материјала;
 • изјава о власништву односно уговор о праву закупа на парцели на којој се подиже засад воћа;
 • фотокопија личне карте;
 • фотокопија картице текућег рачуна;
 • уверење о измиреним доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе.
 • изјаву да за инвестицију за коју подноси захтев, не корист подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације);
 • изјаву да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према       јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја,      субвенција;
 • изјаву о повезаним лицима.

 

            У случају одобравања субвенција на основу достављеног предрачуна, доказ о уплати, уверење о здравственом стању садног материјала, декларација о квалитету садног материјала,рачун и отпремница за купљени садни материјал се достављају након завршене садње а ближи услови и обавезе ће бити регулисани Уговором између корисника субвенције и надлежног органа Општине.

5. Услови и начин одобравања средстава

Средства за субвенције предвиђена Програмом додељиваће се у складу са следећим условима:

 • износ подстицајних средстава за набавку садница је 100 % од  износа инвестиције без обрачунатог ПДВ-а;
 • власништво односно право закупа на парцелама на којима се подиже засад воћа ( носиоц газдинства или члан његовог регистрованог пољопривредног газдинства);
 • за одобравање субвенција, минимална прихватљива површина катастарске парцеле на којој  се заснива нови  засад воћа је 20 ари;
 • општинско веће општине Голубац ће образовати Комисију која ће проверити на лицу места податке дате у захтеву, као и  то да ли подносилац захтева испуњава услове за доделу субвенције;
 • о захтеву за коришћење субвенције за за подизање вишегодишњих засада воћа, одлучује Председник општине на предлог Комисије;
 • комисија ће извршити обилазак и контролу новоподигнутог  засада воћа најкасније до 30.05.2017;
 • максималнеприхватљиве износе подстицајних средстава по садници воћа прибавља комисија на основу просечне цене садница на тржишту;
 • средства се одобравају за реализацију на подручју општине Голубац;
 • корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство;
 • корисник нема доспелих неизмирених дуговања према буџету општине Голубац, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, до дана подношења захтева;
 • корисник за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја по неком другом основу, осим подстицаја у складу са посебним прописом који уређује право на кредитну подршку регистрованим пољопривредним газдинствима;
 • добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицимасматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;
 • корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи Голубац;
 • корисник субвенције има обавезу да подизање вишегодишњег засада воћа реализује најкасније до 15.05.2017. године;
 • субвенције ће се додељивати до утрошка средстава опредељених конкурсом.

 

Пољопривредна газдинства која остваре право на коришћење субвенције за набавку садница, имају обавезу  да  у петој години  односно након 7 године за орах по одобравању субвенција врате средства општини Голубац  у вредности за колико су остварила право на субвенције.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који закључују Председник општине  и корисник средстава.

6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенције

Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом се доставља Комисији  у просторијама општине Голубац на адреси Цара Лазара број 15 са назнаком  „ Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа у 2017 години„, путем поште или лично у просторијама Општинске управе Голубац.

Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по једном захтеву.

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.

Конкурс је отворен од 09. марта до 28. априла 2017. године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.

Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по конкурсима из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.

Конкурс објавити на веб сајту општине Голубац, огпасној табли општине Голубац и у насељеним местима Општине.

Све додатне информације могу се добити на телефон 012 678169 или у просторијама Општине Голубац.

 

Број : 400-79/  2017

У Голупцу,  09.03.2017.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Небојша Мијовић

Додајте коментар

Оставите одговор