Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. јул 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
golubac.org.rs

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Грачаничка број 8Београд

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ

ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

 

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2017. години може да оствари:

1)  Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

4)  Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга.

ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се налази систем за наводњавање.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника право на средства могу да остваре ако су уписани у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре у активном статусу.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 4.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

      1. Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве;

            2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2017. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;

3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

а) налог за пренос средстава или,

б) налог за уплату оверен од стране банке или,

в) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом;

            4. Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве;

            5. Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно оверена и потписана изјава продавца да предметна опрема не подлеже гаранцији;

            6. Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу;

            7. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу ;

            8. Доказ о упису у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре (доставља привредно друштво, предузетник,  земљорадничка задруга и удружење водокорисника);

            9. Доказ о разврставању (доставља привредно друштво);

           

Документација наведена под редним бројевима од 2) до 4), редним бројевима 6) и 7) и редним бројем 9) се доставља у оригиналу, а Управа за пољопривредно земљиште ће уважити на предлог комисије и оверене фотокопије у складу са законом.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

  1. Површина пољопривредног земљишта која ће се наводњавати:
  • до 1 хектара – 20 поена,
  • од 1,01 – 3 хектара – 40 поена,
  • већа од 3,01 хектара – 50 поена.
  1. Подносилац пријаве:
  • Привредно друштво и предузетник – 20 поена,
  • Научноистраживачка организација и установа – 30 поена,
  • Физичко лице удружење водокорисника и земљорадничка задруга – 50 поена.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 31.07.2017. године.

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона

011/3348-046, 011/3282-039 и 011/3288-260


Додајте коментар

Оставите одговор