Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. октобар 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОП / БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОП / БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА
golubac.org.rs

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Грачаничка број 8Београд

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОП / БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је:

1. уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу,

2. уписао у Регистар парцелу која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој се ископава/буши бунар у функцији наводњавања и власник је те парцеле.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности по дужном метру ископа/бушења бунара, односно до 2.500 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 300.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.  Читко попуњен и потписан образац пријавe;

            2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву за катастарску парцелу на којој се гради бунар не старији од 3 месеца;

3. Предрачун издат у 2017. години са роком важења од најмање 90 дана, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа/бушења бунара исказују у дужним метрима);

4. Изјава пољопривредника оверена у складу са законом да под кривичном, материјалном и сваком другом одговорношћу тврди да ће изградња бунара бити одговoрно изведена обезбеђивањем свих потребних дозвола које су прописане материјалним законима којима се уређује изградња бунара у функцији наводњавања, као и да се пријава односи на изградњу новог бунара;

5. Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за изградњу бунара не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Документација наведена под редним бројевима од 3) до 5) се доставља у оригиналу.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

  • Изградња бунара се обавља на парцели која: 

    -   се не налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 20 поена,

    -   се налази у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди – 50 поена.

  • Цена дужног метра ископа/бушења бунара је:
  • до 4.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 50 поена,
  • већа од 4.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност – 30 поена.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 30.06.2017. године.

 

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона 011/3348-046, 011/3282-039 и 011/3288-260

 

Додајте коментар

Оставите одговор