Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. jul 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ISKOP / BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ISKOP / BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA
golubac.org.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Gračanička broj 8Beograd

 

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA ISKOP / BUŠENJE BUNARA U FUNKCIJI NAVODNJAVANJA

KORISNIK SREDSTAVA

Pravo na korišćenje sredstava za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja može da ostvari fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 

OPŠTI USLOVI

Korisnik sredstava pravo na sredstva može da ostvari ako je:

1. upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu,

2. upisao u Registar parcelu koja je zemljište koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju (njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak i trstik) na kojoj se iskopava/buši bunar u funkciji navodnjavanja i vlasnik je te parcele.

 

IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA

Iznos sredstava koji se odobrava je do 50% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 2.500 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 300.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.  Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave;

            2. Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu za katastarsku parcelu na kojoj se gradi bunar ne stariji od 3 meseca;

3. Predračun izdat u 2017. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana, koji glasi isključivo i samo na podnosioca prijave sa specifikacijom opreme i radova za izgradnju bunara za navodnjavanje (po vrstama radova i vrstama opreme sa iskazanim cenama za svaku vrstu rada i svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi kod iskopa/bušenja bunara iskazuju u dužnim metrima);

4. Izjava poljoprivrednika overena u skladu sa zakonom da pod krivičnom, materijalnom i svakom drugom odgovornošću tvrdi da će izgradnja bunara biti odgovorno izvedena obezbeđivanjem svih potrebnih dozvola koje su propisane materijalnim zakonima kojima se uređuje izgradnja bunara u funkciji navodnjavanja, kao i da se prijava odnosi na izgradnju novog bunara;

5. Potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za izgradnju bunara ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, ne starija od mesec dana od dana podnošenja prijave.

Dokumentacija navedena pod rednim brojevima od 3) do 5) se dostavlja u originalu.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

  • Izgradnja bunara se obavlja na parceli koja: 

    -   se ne nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 20 poena,

    -   se nalazi u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – 50 poena.

  • Cena dužnog metra iskopa/bušenja bunara je:
  • do 4.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost – 50 poena,
  • veća od 4.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost – 30 poena.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno s30.06.2017. godine.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 011/3348-046, 011/3282-039 i 011/3288-260

 

Dodajte komentar

Ostavite odgovor