Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 11. август 2020.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ОГЛАС

ЈАВНИ ОГЛАС
golubac.org.rs

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:

Начелник  Општинске управе општине Голубац, на период од 5 година

Број извршиоца: 1

УСЛОВИ:

            Да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има високо образовање стечено из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно  на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, да има најмање 5 година радног искуства у струци, да има положен државни стручни испит, да није правноснажно осуђен на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да раније није престајао радни однос у државном органу односно орагну Аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

            Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима, доказ о радном искуству у струци, уверење о положеном државном стручном испиту. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у листу “Данас“ (до 20.07.2017. године), лично на писарници Општинске управе општине Голубац, или путем поште на адресу Општинско веће општине Голубац-Комисија за избор кандидата за Начелника Општинске управе општине Голубац, ул. Цара Лазара 15,12223 Голубац.

            Сви изрази у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе  женског пола.

Број: 111-1/2017

Додајте коментар

Оставите одговор