Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 14. jul 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS
golubac.org.rs

NAZIV RADNOG MESTA:

Načelnik  Opštinske uprave opštine Golubac, na period od 5 godina

Broj izvršioca: 1

USLOVI:

            Da je kandidat državljanin RS, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima visoko obrazovanje stečeno iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno  na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, da ima položen državni stručni ispit, da nije pravnosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno oragnu Autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

            Kandidat uz prijavu sa biografijom podnosi sledeća dokumenta: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o zdravstvenom stanju, overenu fotokopiju diplome, uverenje da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, dokaz o radnom iskustvu u struci, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u listu “Danas“ (do 20.07.2017. godine), lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Golubac, ili putem pošte na adresu Opštinsko veće opštine Golubac-Komisija za izbor kandidata za Načelnika Opštinske uprave opštine Golubac, ul. Cara Lazara 15,12223 Golubac.

            Svi izrazi u ovom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe  ženskog pola.

Broj: 111-1/2017

Dodajte komentar

Ostavite odgovor