Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 22. novembar 2019.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

OGLAS – RANI JAVNI UVID

OGLAS – RANI JAVNI UVID
golubac.org.rs

Opštinska uprava opštine Golubac, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“broj72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i  čl. 36.-41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“,broj 64/2015):

oglašava

RANI JAVNI UVID PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADSKOG NASELJA GOLUBAC

Rani javni uvid u Prvu izmenu i dopunu Plana generalne regulacije gradskog naselja Golubac održaće se u trajanju  od 15 dana, počev od 22.07.  do 05.08. 2017. godine.

U skladu sa članovima 36.- 41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“,broj 64/2015) materijal za rani javni uvid Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije gradskog naselja Golubac biće izložen svakog radnog dana od 07 do 15 u zgradi Opštinske uprave opštine Golubac u prostorijama Odeljenja za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove (kancelarija broj 16).

U toku trajanja ranog javnog uvida oglas i materijal za rani javni uvid za Prvu izmenu i dopunu Plana generalne regulacije gradskog naselja Golubac biće izložen na internet stranici Opštine Golubac www.golubac.org.rs,

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Prvu izmenu i dopunu Plana generalne regulacije gradskog naselja Golubac sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Snežana Oreščanin Jovanović.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da dostave mišljenja na izloženi materijal za rani javni uvid.

Fizička i pravna lica primedbe, na izloženi materijal mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi – Odeljenju za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 05.08. 2017.godine.

Po završenom ranom javnom uvidu Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Golubac priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Golubac.

Prvu izmenu i dopunu plana generalne regulacije možete preuzeti sa linka

Kartu planirane namene možete preuzeti sa linka

Dodajte komentar

Ostavite odgovor