Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 27. jul 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
golubac.org.rs

Opštinska uprava Golubac, Odeljenje za urbanizami izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

 JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA

za izgradnju stambenog objekta P+2   na katastarskoj parceli broj 6728 KO Golubac, u ulici Despta Đurađa u Golupcu

NARUČILAC UP: Germanović Ivica iz Krivače i Ružanović Čedomir iz Golupca

OBRAĐIVAČ: Projektni biro “MS DOM“ Bresije bb, Salakovac

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 07.09.2018. godine do 14.09.2018. godine u kancelariji broj 16Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Golubac (zgrada Opštine Golubac, ulica Cara Lazara br.15, Golubac), u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Golubac (Uslužni centar, šalter br.1).

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odeljenju.

Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Golubac

Prilozi:

0-Glavna sveska IDR Germanovic Ivica.pdf
1 Polozaj lokacije.pdf
1 Resenje agencije za privredne registre.PDF
1-Projekat arhitekture IDR Germanovic Ivica 1.pdf
1.6.1..pdf
1.6.10..pdf
1.6.11..pdf
1.6.12..pdf
1.6.13..pdf
1.6.14..pdf
1.6.15..pdf
1.6.16..pdf
1.6.2..pdf
1.6.3..pdf
1.6.4..pdf
1.6.5..pdf
1.6.6..pdf
1.6.7..pdf
1.6.8..pdf
1.6.9..pdf
2 Granica obuhvata UP-a.pdf
2a Licenca 200 – urbanizam.pdf
2b Licenca 300 – projektovanje.pdf
3 Izvod iz PGR-a.pdf
4 Regulacija sa osnovom prizemlja.pdf
5 Prikaz infrastrukture.pdf
6 Regulacija sa osnovom krova.pdf
Informacija o lokaciji.pdf
Kopija katastarskog plana.pdf
Prepis lista nepokretnosti.pdf
Situacija_Germanovic Ivica_Golubac_6728_R250_Ov.pdf
UP_tekstualni deo.pdf
Uslovi eps distribucija.pdf
Uslovi telekom 1.pdf
Uslovi telekom 2.pdf
Uslovi vik.pdf

Dodajte komentar

Ostavite odgovor