Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 16. septembar 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

Usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
golubac.org.rs

“ Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći usvojen je na sednici Narodne skupštine Republike Srbije, 9. novembra 2018. godine. Novim zakonom predviđeno je pravo na korišćenje besplatne pravne pomoći licima koja ovo pravo nisu ostvarila prema drugim zakonima. Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Kao pružaoci besplatne pravne pomoći prepoznati su advokatura i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, dok udruženja mogu pružati besplatnu pravnu pomoć samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije. Besplatnu pravnu pomoć u smislu ovog zakona u ime udruženja pružaju advokati. Kada su u pitanju korisnici, besplatna pravna pomoć može se pružiti državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji. Pored toga, besplatna pravna pomoć se može pružiti i drugom licu koje ima ovo pravo prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, pod određenim uslovima, i to kada ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili korisnik prava na dečiji dodatak i kada ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak. Besplatnu pravnu pomoć u službi pravne pomoći u jedinici lokalne samouprave ili u ime udruženja mogu pružati diplomirani pravnici, samo u okviru ovlašćenja koja su diplomiranim pravnicima određena zakonom kojim se uređuje odgovarajući postupak. Zakonom je propisano i da udruženja, u okviru ciljeva zbog kojih su osnovana, mogu da pružaju opšte pravne informacije i popunjavaju formulare, kao oblike besplatne pravne podrške. Takođe, Zakon uvodi i obavezu vođenja registra pružalaca besplatne pravne pomoći koji vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa kao jedinstvenu javnu elektronsku bazu podataka. Zakonom su, pored navedenih, uređena i pitanja koja se odnose na obaveze pružalaca, postupka za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, pitanje finansiranja, kao i pitanje nadzora nad primenom zakona. Zakon je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ broj 87/18 od 13. novembra 2018. godine, stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, dok primena zakona počinje od 1. oktobra 2019. godine „.

Dodajte komentar

Ostavite odgovor