Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 28. januar 2021.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
golubac.org.rs

Opštinska uprava Golubac, Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 i 83/16) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

                                                       JAVNU PREZENTACIJU

                                                 URBANISTIČKOG PROJEKTA

za izgradnju ugostiteljskog objekta – restorana P+0, na katastarskoj parceli broj 1393 K.O. Vinci

NARUČILAC UP: “PLAVI GROUP“ d.o.o. Vinci bb, GOLUBAC

OBRAĐIVAČ:  Projektni biro “MS DOM“ Bresije bb, Salakovac

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 21.01.2019. godine do 29.01.2019. godine u kancelariji broj 16 Odeljenja za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Golubac (zgrada Opštine Golubac, ulica Cara Lazara br.15, Golubac), u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Golubac (Uslužni centar, šalter br.1).

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odeljenju.

Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Golubac

Dodajte komentar

Ostavite odgovor