Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 11. avgust 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA
golubac.org.rs

Opštinska uprava Golubac, Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 – ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

                                                       JAVNU PREZENTACIJU

                                                 URBANISTIČKOG PROJEKTA

za izgradnju stambenog objekta na katastarskoj parceli broj 6100 KO Golubac, u ulici Dunavski kej broj 2,  u Golupcu

NARUČILAC UP: Šanović Silvana iz Beograda, ul. Gandijeva 45a

OBRAĐIVAČ: Projektni biro “GRAND“ Veliko Gradište, ul. Mirka Matića br. 1

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 28.03.2019. godine do 05.04.2019. godine u kancelariji broj 16 Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Golubac (zgrada Opštine Golubac, ulica Cara Lazara br.15, Golubac), u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Golubac (Uslužni centar, šalter br.1).

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odeljenju.

Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Golubac

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka

Dodajte komentar

Ostavite odgovor