Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 22. septembar 2020.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
golubac.org.rs

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
ERSTE BANK A.D. Novi Sad
EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, Beograd
CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, A.D. Novi Sad
HALKBANK, Beograd
RAIFFEISEN LEASING DOO Beograd
UNICREDIT LEASING DOO Beograd
Cilj programa: jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata,
unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje
novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke
nove proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje
razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i izvođenje
građevinskih radova , i to:

1) proizvodne opreme i/ili mašina;

2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje
i unutrašnjeg transporta

3) delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara

4) građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova

Ko može da aplicira: Pravo da se prijave na konkurs za dodelu
bespovratnih sredstava imaju:

1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge,
koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o
računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13 i 30/18) prema
finansijskim izveštajima za 2017. godinu, kao i

2) preduzetnici registrovani u APR.

Finansiranje Programa: Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa
i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju
Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti
pravo na finansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme.
Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto
vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti
proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili
finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog
Programa.

U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od
20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim
sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke,
ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti
proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od
5.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: Precizno i tačno popunjena prijava i prateća
dokumentacija u dva primerka (original i overena fotokopija), u skladu
sa Programom, predaju se prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno
finansijski lizing, u jednoj od navedenih ekspozitura/filijala poslovnih
banaka i lizing kompanije.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše a
najkasnije do 31.12.2019. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan
zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne
banke ili lizing kompanije.

Dodatne informacije:

https://ras.gov.rs/javni-poziv-program-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme

Dodajte komentar

Ostavite odgovor