Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. март 2024.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Kредитнa подршкa пољопривредним газдинствима за развој сточарства

Kредитнa подршкa пољопривредним газдинствима за развој сточарства
golubac.org.rs

Влада Републике Србије донела УРЕДБУ o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Право на кредитну подршку за развој сточарства остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку:

1) квалитетних приплодних јуница;
2) квалитетних приплодних крава старости до пет година;
3) телади и јунади за тов телесне масе до 300 kg;
4) квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству;
5) јагњади за тов телесне масе до 20 kg;
6) јаради за тов телесне масе до 15 kg;
7) квалитетних приплодних грла у свињарству;
8) прасади за тов телесне масе до 25 kg;
9) квалитетних родитељских јата живине (кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке);
10) једнодневних пилића за тов;
11) ројева пчела стандардно формираних на пет рамова и пчелиње матице са или без кошница;
12) рибље млађи за тов.


Уз захтев за одобрење кредита за развој сточарства за набавку животиња из ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, подноси се предрачун за набавку животиња, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

Ако је добављач предмета кредита физичко лице, уз захтев за одобрење за набавку животиња из ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, подноси се предуговор о купопродаји наведених животиња, односно изјава подносиоца захтева дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће средства искористити за намене наведене у захтеву, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.
После пуштања кредита у течај, за набавку животиња из ове уредбе, банци се доставља следећа документација:

1) копија уверења о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне животиње (педигре) за квалитетна приплодна грла, а за увозна грла копија оригиналног педигреа из земље извозника;
2) копија одговарајућег документа о пореклу увеженог јата живине издатог од надлежног органа земље извознице, а оригинал потврде на увид;
3) копија потврде о контроли јата живине у одгоју издате од стране овлашћене установе за селекцију и репродукцију животиња, а оригинал потврде на увид;
4) копија пасоша за говеда којим се утврђује да је извршено обележавање и регистрација говеда, односно њихово праћење кретања (оригинал пасоша за говеда на увид, а за увозна грла копија оригиналног пасоша из земље извознице) и доказ да су говеда евидентирана у Централној бази података о обележавању животиња, односно копија одговарајуће потврде о извршеном обележавању и регистрацији свиња, оваца и коза, односно копија одговарајуће потврде о извршеној вакцинацији живине против Атипичне куге живине – Њукастл болести, издата у складу са законом којим се уређује ветеринарство и прописима донетим за његово спровођење;
5) копија уверења о здравственом стању животиња складу са законом којим се уређује ветеринарство и прописима донетим за његово спровођење;
6) копија рачуна за набављени предмет кредита и оригинал рачуна на увид, а ако је добављач животиња из ове уредбе физичко лице, може се доставити само копија уговора о купопродаји за набављени предмет кредита и оригинал купопродајног уговора на увид;
7) винкулирана полиса осигурања у корист банке;
8) друга документација у складу са пословном политиком банке.

Ако је добављач правно лице, односно предузетник који обавља трговину, документација доставља се банци најкасније у року од 30 дана од дана испоруке предмета кредита, а ако је добављач пољопривредник који има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина, документација доставља се банци у року од 60 дана од дана пуштања кредита у течај.

Полиса осигурања закључује се са друштвом за осигурање које је са Министарством закључило уговор.

Корисник финансијске подршке пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом дужан је да даје тачне податке за остваривање права и придржава се обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

На поступак повраћаја неосновано исплаћених средстава финансијске подршке у складу са овом уредбом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју о поступку повраћаја неосновано исплаћених новчаних средстава на име подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овом уредбом остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) правно лице, и то:

(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,
(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Лица из уредбе могу да оствари право на кредитну подршку за ликвидност и под условом да је износ кредита за ову намену до 3.000.000 динара.

Средства остварена по основу финансијске подршке у складу са овом уредбом, не могу бити предмет принудног извршења.

Корисник финансијске подршке пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом дужан је да даје тачне податке за остваривање права и придржава се обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

На поступак повраћаја неосновано исплаћених средстава финансијске подршке у складу са овом уредбом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју о поступку повраћаја неосновано исплаћених новчаних средстава на име подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство, сходном применом закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Послове инспекцијског надзора Министарство врши преко пољопривредног инспектора.

Додајте коментар

Оставите одговор