Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 5. март 2021.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

Програм подстицања развоја предузетништва Фонда за развој Републике Србије за жене предузетнице и младе у 2021. години

Програм подстицања развоја предузетништва Фонда за развој Републике Србије за жене предузетнице и младе у 2021. години
golubac.org.rs

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, чији је:

– оснивач и законски заступник жена; или

– оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година.

Оснивач привредног субјекта може бити искључиво физичко лице.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

– куповину опреме и доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, не старијих од пет година);

– текуће одржавање пословног и/или производног простора до износа од 350.000,00 динара од укупних средстава за инвестирање;

– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 45% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености. Преостали износ инвестиционог улагања привредних друштава и предузетника финансираће се из кредита Фонда зa Фонда за развој Републике Србије.

Услови доделе кредита Фонда:

Рок отплате до пет година, у оквиру кога је грејс период до једне године;

Каматна стопа уз примену валутне клаузуле: 1% годишње уз гаранцију банке или 2% годишње уз остала средства обезбеђења.

Обезбеђење кредита:

Гаранција пословне банке или хипотека на непокретностима за износ кредита до 1.000.000,00 динара и/или хипотека на пољопривредном, шумском земљишту или грађевинском земљишту (укључујући и градско грађевинско земљиште) за износ кредита до 500.000,00 динара и/или уговорно јемство правних лица и предузетника и/или залога на постојећој/будућој опреми за износ кредита до 1.000.000,00 динара, и/или уговорно јемство физичког лица за износ кредита до 500.000,00 динара и меница и менично овлашћење дужника.

Услови које морају да испуне подносиоци захтева:

-да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту;

-да је оснивач привредног субјекта уједно и његов законски заступник,

снивачи привредних субјеката, који конкуришу за средства по Програму, су у обавези да похађају бесплатну обуку за започињање пословања и како би им се пружила саветодавна и техничка помоћ у вези са конкурисањем по Програму, коју пружају АРРА по програму стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике.

Јавни позив, упутство о начину спровођења Програма, конкурсна документација као и информација о условима кредита код Фонда, биће објављени на интернет сајту Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Додајте коментар

Оставите одговор