Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 25. мај 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

ЈАВНИ ОГЛАС

ЈАВНИ ОГЛАС
golubac.org.rs

ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГОЛУБАЦ

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid

која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно  земљиште.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ГОЛУБАЦ, у канцеларији бр 11 сваког радног дана од 7 до 14 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ГОЛУБАЦ број: 840 – 745151843 – 03 , осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом:

за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.

за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

 

Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана  22.09.2021. године.

 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта одржаће се 01.10.2021. године у 12.00 часова у згради С.О. Голубац.

https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/download/oglasi/Golubac-web-aplikacija-2-krug-2021.pdf

Додајте коментар

Оставите одговор