Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 5. јул 2022.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

КОНКУРС

КОНКУРС
golubac.org.rs

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

К О Н К У Р С  

 о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2021. години

У складу са условима КОНКУРСА,  инвестиције у следећим секторима су прихватљиве:

1) сектору руралног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у грађење и/или изградњу и/или набавку опреме, као и промоција непољопривредних активности, ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује угоститељство.

2) сектору ловног туризма у којем су прихватљиве инвестиције: улагање у грађење и/или изградњу и/или набавку опреме, као и промоција непољопривредних активности, ради пружања угоститељских услуга у категорисаним објектима ловног туризма – ловачка вила, у смислу прописа којим се уређује угоститељство.

3) сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности у којем су прихватљиве инвестиције: улагањe у набавку опреме и алата за обављaње послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, у складу са прописом којим се уређује одређивање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начин сертификовања истих и вођење посебне евиденције издатих сертификата. Прихватљиве инвестиције су и промоција непољопривредних активности у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности.

Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, имају: 

  • физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 
  • предузетник;  правно лице: привредно друштво,
  • земљорадничка задруга
  • удружење.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на основу конкурса, који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, за сваку календарску годину. Конкурс садржи образац конкурсне пријаве, услове за остваривање права на подстицаје, потребну документацију и додатну документацију за рангирање пријава које се подносе уз пријаву, рок за подношење пријаве, документацију којом се доказује реализација инвестиције, као и друге потребне информације у складу са овим правилником.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту предметне инвестиције, односно месту обављања активности, у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Пријавa за коришћење подстицаја, у складу са овим Конкурсом, подноси се од 01.10.2021. до 15.11.2021. године

 

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/konkurs-nepoljoprivredne-aktivnosti-2021.pdf

6 * Садржај интернет странице омогућава промоцију угоститељско-туристичких услуга корисника подстицаја са одржавањем интернет странице на минимум три године.
uap.gov.rs

 

Додајте коментар

Оставите одговор