Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. maj 2022.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

KONKURS

KONKURS
golubac.org.rs

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

K O N K U R S  

 o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021. godini

U skladu sa uslovima KONKURSA,  investicije u sledećim sektorima su prihvatljive:

1) sektoru ruralnog turizma u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.

2) sektoru lovnog turizma u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u građenje i/ili izgradnju i/ili nabavku opreme, kao i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti, radi pružanja ugostiteljskih usluga u kategorisanim objektima lovnog turizma – lovačka vila, u smislu propisa kojim se uređuje ugostiteljstvo.

3) sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti u kojem su prihvatljive investicije: ulaganje u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisom kojim se uređuje određivanje poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih sertifikata. Prihvatljive investicije su i promocija nepoljoprivrednih aktivnosti u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti.

Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom, imaju: 

  • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 
  • preduzetnik;  pravno lice: privredno društvo,
  • zemljoradnička zadruga
  • udruženje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na osnovu konkursa, koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu. Konkurs sadrži obrazac konkursne prijave, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, potrebnu dokumentaciju i dodatnu dokumentaciju za rangiranje prijava koje se podnose uz prijavu, rok za podnošenje prijave, dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije, kao i druge potrebne informacije u skladu sa ovim pravilnikom.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu predmetne investicije, odnosno mestu obavljanja aktivnosti, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Prijava za korišćenje podsticaja, u skladu sa ovim Konkursom, podnosi se od 01.10.2021. do 15.11.2021. godine

 

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/konkurs-nepoljoprivredne-aktivnosti-2021.pdf

6 * Sadržaj internet stranice omogućava promociju ugostiteljsko-turističkih usluga korisnika podsticaja sa održavanjem internet stranice na minimum tri godine.
uap.gov.rs

 

Dodajte komentar

Ostavite odgovor