Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 4. октобар 2023.

Повратак на врх

Врх

Нема коментара

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ
golubac.org.rs

Јавни позив отворен од 30. децембра 2022. године и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2023. године.

Расположива средства се одобравају појединачно корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до 40% односно до 60% износа оправданих трошкова без пореза на додату вредност, за сваку пројектну активност.

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има подносилац пријаве који испуњава следеће услове кумулативно:

1.  да је у тренутку подношења пријаве регистрован у Агенцији за привредне регистре најмање две године (у Регистру привредних друштава или предузетника);

2.  да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

3.  да је измирио обавезе по основу пореза и доприноса;

4.  да му у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;

5.  да подносилац пријаве и његова одговорна лица нису осуђивана за привредне преступе, као и да чланови подносиоца пријаве и одговорна лица у оквиру подносиоца пријаве нису осуђивани за кривична дела против привреде;

6.  да за исте оправдане трошкове за које конкурише, у последње две године није користио подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалне самоуправе;

7.  да није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи; 

8.  да је делатност подносиоца пријаве из области: производње, прераде или услуга ИТ индустрије (изузетно уколико шифра делатости подносиоца пријаве не одговара поменутим областима, терет доказивања је на подносиоцу пријаве);

9.  да делатност подносиоца пријаве није из области: производње и трговине дуванских производа, примарне пољопривредне производње, производње оружја и војне опреме, игара на cpeћy, производње и промета било кoг производа који се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

Суфинансирање у висини до 60% предвиђено је за микро, мала и средња привредна друштва и предузетнике.

Максималан укупни износ одобрених средстава за рефундацију је 1.000.000,00 динара који један корисник може остварити за једну или више активности.

Минимални износ одобрених средстава за рефундацију је 100.000,00 динара који један корисник може остварити за једну или више активности.

Крајњи рок за завршетак свих уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са Агенцијом.

Програмом ће се суфинансирати пројектне активности које су започете најкасније 1. јуна 2022. године, а нису завршене пре објављивања јавног позива.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/standardi  и верификацијом интернет адресе.

Детаљне информације на линку: https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-razvoju-konkurentnosti-u-2022-godini-sa-uputstvom-za-sprovodjenje-programa

Додајте коментар

Оставите одговор