Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 1. jun 2023.

Povratak na vrh

Vrh

Nema komentara

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE  OBJAVLJUJE JAVNI POZIV
golubac.org.rs

Javni poziv otvoren od 30. decembra 2022. godine i trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do 40% odnosno do 60% iznosa opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost, za svaku projektnu aktivnost.

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima podnosilac prijave koji ispunjava sledeće uslove kumulativno:

1.  da je u trenutku podnošenja prijave registrovan u Agenciji za privredne registre najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);

2.  da nad njim nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3.  da je izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4.  da mu u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

5.  da podnosilac prijave i njegova odgovorna lica nisu osuđivana za privredne prestupe, kao i da članovi podnosioca prijave i odgovorna lica u okviru podnosioca prijave nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;

6.  da za iste opravdane troškove za koje konkuriše, u poslednje dve godine nije koristio podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave;

7.  da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći; 

8.  da je delatnost podnosioca prijave iz oblasti: proizvodnje, prerade ili usluga IT industrije (izuzetno ukoliko šifra delatosti podnosioca prijave ne odgovara pomenutim oblastima, teret dokazivanja je na podnosiocu prijave);

9.  da delatnost podnosioca prijave nije iz oblasti: proizvodnje i trgovine duvanskih proizvoda, primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje oružja i vojne opreme, igara na cpećy, proizvodnje i prometa bilo kog proizvoda koji se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Sufinansiranje u visini do 60% predviđeno je za mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnike.

Maksimalan ukupni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 1.000.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti.

Minimalni iznos odobrenih sredstava za refundaciju je 100.000,00 dinara koji jedan korisnik može ostvariti za jednu ili više aktivnosti.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa Agencijom.

Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete najkasnije 1. juna 2022. godine, a nisu završene pre objavljivanja javnog poziva.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/standardi  i verifikacijom internet adrese.

Detaljne informacije na linku: https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-razvoju-konkurentnosti-u-2022-godini-sa-uputstvom-za-sprovodjenje-programa

Dodajte komentar

Ostavite odgovor