Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 6. децембар 2023.

Повратак на врх

Врх

Exchange 4 – Град Голубац

Донатор пројекта „Управљање имовином-корист за све“ је Делегација Европске уније кроз “грант шему” програма Еxчанге 4, који спроводи Стална конференција градова и општина.

Координатор и водећи партнер је Град Пожаревац, а партнери – ко-апликанти су општине: Петровац на Млави, Велика Плана, Жагубица, Кучево, Велико Градиште и Голубац.

Временски период имплементације: фебруар 2014 – фебруар 2015.

Буџет Пројекта: 219.147,90 евра

Циљ пројекта је стварање предуслова за бржи локални економски развој општина партнера на Пројекту, успостављањем ефикаснијег начина управљања општинском имовином. Пројектом ће бити ојачани људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање имовином, затим унапређени технички капацитети набавком рачунарске опреме и софтверске подршке за управљање имовином.

Главне активности на Пројекту:

- Анализа и усклађивање правног и институционалног оквира локалних самоуправа са одредбама Закона о јавној својини
- Едукација запослених и формирање посебне јединице за управљање имовином у оквиру сваке локалне самоуправе партнера на Пројекту
- Развој Методологије управљања и процене вредности непокретности у јавнојсвојини
- Сакупљање и евидентирање података о имовини у јавној својини и формирање јединствене базе података о истој
- Набавка рачунарске опреме И софтвера за управљање имовином
- Упис права својине над пописаним непокретностима

Предности пописа и уписа имовине у јавној својини

Доношењем Закона о јавној својини 2011. године стекли су се услови да локалне самоуправе упишу власништво над имовином којом су до тада само располагале. Попис имовине представља први корак, који подразумева веома сложену активност прикупљања правних, техничких и финансијских података о имовини где је локална самоуправа до сада била корисник (грађевинске парцеле, пословни и стамбени објекти, станови, површине јавне намене:улице, паркови, скверови, зелене површине, путеви, инфраструктурни објекти и др). Након извршеног пописа, следи процена вредности непокретности, а затим и упис власништва у корист локалних самоуправа.

Власништво, као и постојање ажурних и комплетних података на једном месту омогућава боље и ефикасније планирање располагања имовином. То значи да ће свака локална самоуправа самостално одлучивати како ће искористити оно што поседује, било да је у питању давање у закуп, продаја, адаптација или реконструкција простора или пак извођење инфраструктурних радова. Креирање јединствене базе са свим релевантним подацима о имовини у јавној својини, створиће услове за транспарентније, одговорније и ефикасније управљање имовином, боље одржавање објеката и површина, боље планирање развоја и изградње. Повезаност информација, њихова тачност, као и одређена тржишна вредност сваког објекта, свакако ће допринети привлачењу различитих врста улагања и бржем локалном економском развоју кроз повећање прихода у буџету. Већи приход буџета омогућава стварање погоднијих услова за локалну привреду и умањење локалних пореза и накнада. Дакле, корисници уређеног система управљања имовином су сви грађани једне општине, њена привреда, потенцијални инвеститори, јавна предузећа и установе.