Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 23. april 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Exchange 4 – Grad Golubac

Donator projekta „Upravljanje imovinom-korist za sve“ je Delegacija Evropske unije kroz “grant šemu” programa Exčange 4, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Koordinator i vodeći partner je Grad Požarevac, a partneri – ko-aplikanti su opštine: Petrovac na Mlavi, Velika Plana, Žagubica, Kučevo, Veliko Gradište i Golubac.

Vremenski period implementacije: februar 2014 – februar 2015.

Budžet Projekta: 219.147,90 evra

Cilj projekta je stvaranje preduslova za brži lokalni ekonomski razvoj opština partnera na Projektu, uspostavljanjem efikasnijeg načina upravljanja opštinskom imovinom. Projektom će biti ojačani ljudski i organizacioni kapaciteti obuhvaćenih opština za upravljanje imovinom, zatim unapređeni tehnički kapaciteti nabavkom računarske opreme i softverske podrške za upravljanje imovinom.

Glavne aktivnosti na Projektu:

- Analiza i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira lokalnih samouprava sa odredbama Zakona o javnoj svojini
- Edukacija zaposlenih i formiranje posebne jedinice za upravljanje imovinom u okviru svake lokalne samouprave partnera na Projektu
- Razvoj Metodologije upravljanja i procene vrednosti nepokretnosti u javnojsvojini
- Sakupljanje i evidentiranje podataka o imovini u javnoj svojini i formiranje jedinstvene baze podataka o istoj
- Nabavka računarske opreme I softvera za upravljanje imovinom
- Upis prava svojine nad popisanim nepokretnostima

Prednosti popisa i upisa imovine u javnoj svojini

Donošenjem Zakona o javnoj svojini 2011. godine stekli su se uslovi da lokalne samouprave upišu vlasništvo nad imovinom kojom su do tada samo raspolagale. Popis imovine predstavlja prvi korak, koji podrazumeva veoma složenu aktivnost prikupljanja pravnih, tehničkih i finansijskih podataka o imovini gde je lokalna samouprava do sada bila korisnik (građevinske parcele, poslovni i stambeni objekti, stanovi, površine javne namene:ulice, parkovi, skverovi, zelene površine, putevi, infrastrukturni objekti i dr). Nakon izvršenog popisa, sledi procena vrednosti nepokretnosti, a zatim i upis vlasništva u korist lokalnih samouprava.

Vlasništvo, kao i postojanje ažurnih i kompletnih podataka na jednom mestu omogućava bolje i efikasnije planiranje raspolaganja imovinom. To znači da će svaka lokalna samouprava samostalno odlučivati kako će iskoristiti ono što poseduje, bilo da je u pitanju davanje u zakup, prodaja, adaptacija ili rekonstrukcija prostora ili pak izvođenje infrastrukturnih radova. Kreiranje jedinstvene baze sa svim relevantnim podacima o imovini u javnoj svojini, stvoriće uslove za transparentnije, odgovornije i efikasnije upravljanje imovinom, bolje održavanje objekata i površina, bolje planiranje razvoja i izgradnje. Povezanost informacija, njihova tačnost, kao i određena tržišna vrednost svakog objekta, svakako će doprineti privlačenju različitih vrsta ulaganja i bržem lokalnom ekonomskom razvoju kroz povećanje prihoda u budžetu. Veći prihod budžeta omogućava stvaranje pogodnijih uslova za lokalnu privredu i umanjenje lokalnih poreza i naknada. Dakle, korisnici uređenog sistema upravljanja imovinom su svi građani jedne opštine, njena privreda, potencijalni investitori, javna preduzeća i ustanove.