Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Инспекцијски надзор

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024 ГОДИНУ


Општинска туристичка инспекција

1. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности
2. ПРАВИЛНИК о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система
3. Закон о угоститељству
4. ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ РАДЊИ
5. ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
6. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства
7. УРЕДБА o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја
8. ОБРАЗАЦ – ПОСЕБАН РАЧУН
9. ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

Контролне листе: Комунална инспекција

БАШТЕ/УГОСТИТЕЉИ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ПОСТАВЉАЊЕ БАШТА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – КОПИТАРИ, ПАПКАРИ И ЖИВИНА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ПСИ И МАЧКЕ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – КУНИЋИ, ГОЛУБОВИ ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ И ПЧЕЛЕ

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2

ЈАВНА РАСВЕТА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – РАСВЕТА ОДРЖАВАЊЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ОБЈЕКТИ ОДРЖАВАЊЕ

КОМУНАЛНИ РЕД

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – СПОЉНИ ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ПОВРШИНЕ ОКО ЗГРАДЕ И ОГРАДЕ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – УРЕЂЕНОСТ ПОВРШИНА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – КОНТРОЛА ВРШЕЊА ПРОДАЈЕ И ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – КОНТРОЛА ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА/ ЗАУСТАВЉАЊА/ПАРКИРАЊА/ОСТАВЉАЊА ВОЗИЛА/ДРУГИХ СТВАРИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНАМА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 – КОНТРОЛА ТЕРЕНА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
7. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 7 – УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА
8. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 8 – РАСКОПАВАЊЕ
9. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 9 – КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – КУЋНО СМЕЋЕ-предузећа/предузетници
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА-предузећа/предузетници
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – КУЋНО СМЕЋЕ-обавезе корисника
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА-обавезе корисника
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 – ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

ПИЈАЦЕ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – УПРАВЉАЊЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6

РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗАБАВНОГ КАРАКТЕРА

РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ РАДЊИ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – РАДНО ВРЕМЕ У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ГРОБЉУ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ВОДОВОД
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – КАНАЛИЗАЦИЈА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ВОДОВОД – ПРИВРЕМЕНО УСКРАЋИВАЊЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ КОРИСНИКУ

ЗЕЛЕНЕ И РЕКРЕАЦИОНЕ ПОВРШИНЕ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – КОНТИНУИТЕТ У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗАШТИТА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ЗАШТИТА-друга лица
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – ЗАШТИТА-корисник
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 – ЗАШТИТА –заштита уклањање стабала


Контролне листе: Грађевинска инспекција

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ И ПОТВРДИ О ПРИЈАВИ РАДОВА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО РЕШЕЊУ У СКЛАДУ СА ЧЛ.145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ОБАВЕШТЕЊУ О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ЗАВРШЕНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ ИЛИ ДЕО ОБЈЕКТА


Контролне листе: Путеви и друмски саобраћај

Путеви

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЗА УПРАВЉАЧА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ЗА НОСИОЦА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА НА ПУТУ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ЗА КОРИСНИКА/СОПСТВЕНИКА ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ ГРАНИЧИ СА ПУТЕМ
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ЗАБРАНЕ

Саобраћај

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ИЗ ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
2. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА


Контролне листе: Животна средина

1. СПИСАК КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ У СЕКТОРУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Контролне листе: Канцеларијска контрола

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА


Контролне листе: Теренска контрола

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА


Контролне листе: Туристичка инспекција

1. Контролна листа број КЛ-016-01/01 – Контрола угоститељских објеката за исхрану, пиће и напитке
2. Контролна листа број КЛ-017-01/01 – Контрола угоститељских објеката за смештај који се категоришу (хотел, мотел, пансион, туристичко насеље и камп)
3. Контролна листа број КЛ-018-01/01 – Контрола некатегорисаних угоститељских објеката за смештај
4. Контролна листа број КЛ-026-01/01 – Контрола угоститељских услуга у објектима домаће радиности, које се пружају од стране физичких лица
5. Контролна листа број КЛ-027-01/01 – Објекти домаће радиности, у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници
6. Контролна листа број КЛ-029-01/01 – Контрола услуга које пружа физичко лице у сеоском туристичком домаћинству
7. Контролна листа број КЛ-030-01/01 – Сеоска туристичка домаћинства у којима услуге пружају привредна друштва, друга правна лица и предузетници


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ТУРИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ТУРИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА

Извештај можете преузети са линка