Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 11. децембар 2018.

Повратак на врх

Врх

Инспекцијски надзор

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017 ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018 ГОДИНУ


Контролне листе: Комунална инспекција

БАШТЕ/УГОСТИТЕЉИ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ПОСТАВЉАЊЕ БАШТА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – КОПИТАРИ, ПАПКАРИ И ЖИВИНА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ПСИ И МАЧКЕ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – КУНИЋИ, ГОЛУБОВИ ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ И ПЧЕЛЕ

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2

ЈАВНА РАСВЕТА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – РАСВЕТА ОДРЖАВАЊЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ОБЈЕКТИ ОДРЖАВАЊЕ

КОМУНАЛНИ РЕД

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – СПОЉНИ ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ПОВРШИНЕ ОКО ЗГРАДЕ И ОГРАДЕ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – УРЕЂЕНОСТ ПОВРШИНА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – КОНТРОЛА ВРШЕЊА ПРОДАЈЕ И ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – КОНТРОЛА ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА/ ЗАУСТАВЉАЊА/ПАРКИРАЊА/ОСТАВЉАЊА ВОЗИЛА/ДРУГИХ СТВАРИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНАМА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 – КОНТРОЛА ТЕРЕНА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
7. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 7 – УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА
8. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 8 – РАСКОПАВАЊЕ
9. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 9 – КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – КУЋНО СМЕЋЕ-предузећа/предузетници
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА-предузећа/предузетници
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – КУЋНО СМЕЋЕ-обавезе корисника
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА-обавезе корисника
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 – ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

ПИЈАЦЕ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – УПРАВЉАЊЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6

РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗАБАВНОГ КАРАКТЕРА

РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И УСЛУЖНИХ РАДЊИ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – РАДНО ВРЕМЕ У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ГРОБЉУ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ВОДОВОД
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – КАНАЛИЗАЦИЈА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ВОДОВОД – ПРИВРЕМЕНО УСКРАЋИВАЊЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ КОРИСНИКУ

ЗЕЛЕНЕ И РЕКРЕАЦИОНЕ ПОВРШИНЕ

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – КОНТИНУИТЕТ У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗАШТИТА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ЗАШТИТА-друга лица
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – ЗАШТИТА-корисник
6. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 6 – ЗАШТИТА –заштита уклањање стабала


Контролне листе: Грађевинска инспекција

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ И ПОТВРДИ О ПРИЈАВИ РАДОВА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО РЕШЕЊУ У СКЛАДУ СА ЧЛ.145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ОБАВЕШТЕЊУ О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ЗАВРШЕНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА
5. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 5 – ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ ИЛИ ДЕО ОБЈЕКТА


Контролне листе: Путеви и друмски саобраћај

Путеви

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА УЛИЦА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЗА УПРАВЉАЧА
2. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 2 – ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ЗА НОСИОЦА ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА НА ПУТУ
3. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 3 – ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ЗА КОРИСНИКА/СОПСТВЕНИКА ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ ГРАНИЧИ СА ПУТЕМ
4. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 4 – ЗАШТИТА УЛИЦА И ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ЗАБРАНЕ

Саобраћај

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ИЗ ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
2. КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА


Контролне листе: Животна средина

1. СПИСАК КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ У СЕКТОРУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Контролне листе: Канцеларијска контрола

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА


Контролне листе: Теренска контрола

1. КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1 – ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Извештај можете преузети са линка

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Извештај можете преузети са линка