Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 26. februar 2024.

Povratak na vrh

Vrh

Inspekcijski nadzor

GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2017 GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2018 GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2019 GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2020 GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2021 GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2022 GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2023 GODINU
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2024 GODINU


Opštinska turistička inspekcija

1. Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti
2. PRAVILNIK o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema
3. Zakon o ugostiteljstvu
4. ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH, ZANATSKIH I USLUŽNIH RADNJI
5. ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
6. INFORMACIJA ZA FIZIČKA LICA pružaoce ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva
7. UREDBA o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja
8. OBRAZAC – POSEBAN RAČUN
9. POZIV FIZIČKIM LICIMA DA IZVRŠE KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U KOJIMA PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA

Kontrolne liste: Komunalna inspekcija

BAŠTE/UGOSTITELJI

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – POSTAVLJANJE BAŠTA NA JAVNIM I DRUGIM POVRŠINAMA

DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – KOPITARI, PAPKARI I ŽIVINA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – PSI I MAČKE
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – KUNIĆI, GOLUBOVI EGZOTIČNE ŽIVOTINJE I PČELE

JAVNA PARKIRALIŠTA

1. KONTROLNA LISTA BR. 1
2. KONTROLNA LISTA BR. 2

JAVNA RASVETA

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – RASVETA ODRŽAVANJE
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – OBJEKTI ODRŽAVANJE

KOMUNALNI RED

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – SPOLJNI DELOVI ZGRADE
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – POVRŠINE OKO ZGRADE I OGRADE
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – UREĐENOST POVRŠINA
4. KONTROLNA LISTA BR. 4 – KONTROLA VRŠENJA PRODAJE I OBAVLJANJA DELATNOSTI
5. KONTROLNA LISTA BR. 5 – KONTROLA ZABRANE KRETANJA/ ZAUSTAVLJANJA/PARKIRANJA/OSTAVLJANJA VOZILA/DRUGIH STVARI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I POVRŠINAMA U JAVNOM KORIŠĆENJU
6. KONTROLNA LISTA BR. 6 – KONTROLA TERENA ZA SPORT I REKREACIJU
7. KONTROLNA LISTA BR. 7 – UKLANJANJE SNEGA I LEDA
8. KONTROLNA LISTA BR. 8 – RASKOPAVANJE
9. KONTROLNA LISTA BR. 9 – KORIŠĆENJE POVRŠINE JAVNE NAMENE I U JAVNOM KORIŠĆENJU

ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – OBEZBEĐIVANJE KONTINUITETA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – KUĆNO SMEĆE-preduzeća/preduzetnici
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – ČIŠĆENJE I PRANJE JAVNIH POVRŠINA-preduzeća/preduzetnici
4. KONTROLNA LISTA BR. 4 – KUĆNO SMEĆE-obaveze korisnika
5. KONTROLNA LISTA BR. 5 – ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA-obaveze korisnika
6. KONTROLNA LISTA BR. 6 – ZAŠTITA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA

PIJACE

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – UPRAVLJANJE
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – OBAVEZE KORISNIKA

PRIVREMENI OBJEKTI

1. KONTROLNA LISTA BR. 1
2. KONTROLNA LISTA BR. 2
3. KONTROLNA LISTA BR. 3
4. KONTROLNA LISTA BR. 4
5. KONTROLNA LISTA BR. 5
6. KONTROLNA LISTA BR. 6

RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZABAVNOG KARAKTERA

RADNO VREME UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH, ZANATSKIH I USLUŽNIH RADNJI

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – RADNO VREME U ODREĐENIM DELATNOSTIMA

UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA I SAHRANJIVANJE
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – ZANATSKI RADOVI NA GROBLJU
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – ZABRANJENE RADNJE

VODOVOD I KANALIZACIJA

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – VODOVOD I KANALIZACIJA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – VODOVOD
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – KANALIZACIJA
4. KONTROLNA LISTA BR. 4 – VODOVOD – PRIVREMENO USKRAĆIVANJE ISPORUKE VODE KORISNIKU

ZELENE I REKREACIONE POVRŠINE

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – KONTINUITET U PRUŽANJU KOMUNALNIH USLUGA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – ZAŠTITA
4. KONTROLNA LISTA BR. 4 – ZAŠTITA-druga lica
5. KONTROLNA LISTA BR. 5 – ZAŠTITA-korisnik
6. KONTROLNA LISTA BR. 6 – ZAŠTITA –zaštita uklanjanje stabala


Kontrolne liste: Građevinska inspekcija

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – NADZOR PO IZDATOJ GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI I POTVRDI O PRIJAVI RADOVA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – ZA REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR PO REŠENJU U SKLADU SA ČL.145 ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – ZA REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR PO OBAVEŠTENJU O ZAVRŠETKU TEMELJA
4. KONTROLNA LISTA BR. 4 – ZA REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR PO ZAVRŠENOJ KONSTRUKCIJI OBJEKTA
5. KONTROLNA LISTA BR. 5 – ZA REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR PO IZDATOJ UPOTREBNOJ DOZVOLI ZA CEO OBJEKAT ILI DEO OBJEKTA


Kontrolne liste: Putevi i drumski saobraćaj

Putevi

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – UPRAVLJANJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ULICA OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA ZA UPRAVLJAČA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – ZAŠTITA ULICA I OPŠTINSKIH PUTEVA ZA NOSIOCA PRAVA SLUŽBENOSTI I DRUGIH PRAVA NA PUTU
3. KONTROLNA LISTA BR. 3 – ZAŠTITA ULICA I OPŠTINSKIH PUTEVA ZA KORISNIKA/SOPSTVENIKA ZEMLJIŠTA KOJE SE GRANIČI SA PUTEM
4. KONTROLNA LISTA BR. 4 – ZAŠTITA ULICA I OPŠTINSKIH PUTEVA ZABRANE

Saobraćaj

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – IZ OBLASTI TAKSI PREVOZA PUTNIKA NA OSNOVU ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
2. KONTROLNE LISTE ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA


Kontrolne liste: Životna sredina

1. SPISAK KONTROLNIH LISTI U SEKTORU INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Kontrolne liste: Kancelarijska kontrola

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – KANCELARIJSKA KONTROLA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – KANCELARIJSKA KONTROLA


Kontrolne liste: Terenska kontrola

1. KONTROLNA LISTA BR. 1 – TERENSKA KONTROLA
2. KONTROLNA LISTA BR. 2 – TERENSKA KONTROLA


Kontrolne liste: Turistička inspekcija

1. Kontrolna lista broj KL-016-01/01 – Kontrola ugostiteljskih objekata za ishranu, piće i napitke
2. Kontrolna lista broj KL-017-01/01 – Kontrola ugostiteljskih objekata za smeštaj koji se kategorišu (hotel, motel, pansion, turističko naselje i kamp)
3. Kontrolna lista broj KL-018-01/01 – Kontrola nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj
4. Kontrolna lista broj KL-026-01/01 – Kontrola ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti, koje se pružaju od strane fizičkih lica
5. Kontrolna lista broj KL-027-01/01 – Objekti domaće radinosti, u kojima usluge pružaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici
6. Kontrolna lista broj KL-029-01/01 – Kontrola usluga koje pruža fizičko lice u seoskom turističkom domaćinstvu
7. Kontrolna lista broj KL-030-01/01 – Seoska turistička domaćinstva u kojima usluge pružaju privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici


IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA TURISTIČKOG INSPEKTORA

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA ODSEKA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Izveštaj možete preuzeti sa linka

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU I POKAZATELJI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA TURISTIČKOG INSPEKTORA

Izveštaj možete preuzeti sa linka