Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. mart 2023.

Povratak na vrh

Vrh

OBJEDINJENA PROCEDURA GOLUBAC

OBJEDINJENA PROCEDURAUPUTSTVO ZA POSTUPAK OBJEDINJENE PROCEDURE

Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14 i 145/14)

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

Postupkom objedinjene procedure je građanima omogućeno da, na jednom mestu, preko jedinstvenog šaltera Opštinske uprave Golubac podnesu zahtev sa zakonom propisanom dokumentacijom i dokazom o plaćenim taksama i naknadama, nakon čega će organ, u ime i za račun stranke, pribaviti sve potrebne uslove i ostala dokumenta od javnih preduzeća i Katastra i u zakonom propisanom roku rešiti po zahtevu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na email: objedinjenaprocedura@golubac.org.rs ili na br. tel 012/678-114, odeljenju za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinsko-pravne poslove kao organu nadležnom za sprovovođenje objedinjene procedure.


 

CENTRALNA EVIDENCIJA OBJEDINJENE PROCEDURE

Sve podatke u vezi sa:

1. izdatim lokacijskim uslovima u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradanji
2. građevinskim dozvolama izdatim u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradanji
3.potvrdama o prijavi početka radova  .
4.rešenjima izdatim u skladu sa čl. 145. Zakonom o planiranju i izgradanji .
5. upotrebnim dozvolama

Možete pronaći na sledećem linku:  Centralna evidencija objedinjene procedure (CEOP)

A/ LOKACIJSKI USLOVI

 


Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a sadrži sve uslove za izradu tehničke dokumentacije. Lokacijski uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosi se:

  • idejno rešenje budućeg objekta, odnosno dela objekta. Sadržina idejnog rešenja je određena Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 23/2015 od 2.3.2015. godine, a stupio je na snagu 3.3.2015.).
  • dokaz o plaćenoj administrativoj taksi

Nakon provere ispunjesti formalnih uslova, nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra:

1) kopiju plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele navedene u zahtevu, u digitalnoj i analognoj formi;

2) izvod iz katastra vodova, u digitalnoj i analognoj formi, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta;

3) podatke o površini parcele, odnosno parcela, koje pribavlja uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti, osim za linijske objekte.

Ako se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da ih izda u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva iz člana 6. ovog pravilnika, u skladu sa propisom kojim se uređuje izdavanje lokacijskih uslova, i da o tome obavesti podnosioca zahteva.

Ako se lokacijski uslovi ne mogu izdati uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva za njihovo izdavanje:

1) obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za pribavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja, uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova i

2) prosledi imaocima javnih ovlašćenja, čije uslove za projektovanje i priključenje treba da pribavi u zavisnosti od klase i namene objekta, zahtev za izdavanje tih uslova i elektronsku kopiju dokumentacije iz člana 6. stav 2. i člana 9. stav 1. ovog pravilnika.

Nadležni organ je dužan da izda lokacijske uslove u skladu sa propisom kojim se uređuje izdavanje lokacijskih uslova, u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja uslova za projektovanje i priključenje.

Na lokacijske uslove, podnosilac zahteva može izjaviti prigovor opštinskom veću, preko nadležnog organa, u roku od 3 dana od dana njihovog dostavljanja.

Obrazac zahteva za izdavanje lokacijskih uslova možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih lokacijskih uslova -2015 možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih lokacijskih uslova -2016 možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih lokacijskih uslova -2018 možete preuzeti ovde.
Spisak lokacijskih uslova -2017 možete preuzeti sa linka
Spisak lokacijskih uslova -2018 možete preuzeti sa linka
Spisak lokacijskih uslova -2019 možete preuzeti sa linka
Spisak lokacijskih uslova -2021 možete preuzeti sa linka

B1/ GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 


Građevinska dozvola se izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavi projekat za građevinsku dozvolu, ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina i način izdavanja građevinske dozvole i platio odgovarajuće administrativne takse. Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

Postupak za izdavanje građevinske dozvole pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu. Uz zahtev se prilaže:

1) izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;

2) projekat za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije, u elektronskoj formi, kao i onoliko primeraka u papirnoj formi koliko podnosilac zahteva želi da mu nadležni organ overi i vrati prilikom izdavanja građevinske dozvole;

3) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahteva i donošenje rešenja o građevinskoj dozvoli.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se i:

1) dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu ili objektu u smislu Zakona, osim ako je to pravo upisano u javnoj knjizi ili je uspostavljeno zakonom;

2) ugovor između investitora i finansijera, ako postoji;

3) ugovor između investitora i imaoca javnih ovlašćenja, odnosno drugi dokaz o obezbeđivanju nedostajuće infrastrukture, ako je to uslov za izdavanje građevinske dozvole predviđen lokacijskim uslovima;

4) izveštaj revizione komisije, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine;

5) energetsku dozvolu, izdatu u skladu sa posebnim zakonom, za izgradnju energetskih objekata za koje postoji obaveza pribavljanja energetske dozvole;

6) saglasnost preostalih suvlasnika, overena u skladu sa zakonom, ako se gradi ili se izvode radovi na građevinskom zemljištu ili objektu koji je u suvlasništvu više lica;

7) ugovor sa vlasnikom objekta, odnosno vlasnicima posebnih delova objekta, zaključen u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadziđivanje, odnosno pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor, ako se vrši takva vrsta radova;

8) uslovi za projektovanje i priključenje objekata na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, kao i na distributivni, odnosno sistem za transport prirodnog gasa, koji su pribavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, a nisu sadržani u lokacijskim uslovima.

Za objekte za koje je propisano plaćanje doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, sastavni deo zahteva je i izjašnjenje podnosioca o načinu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, kao i sredstvima obezbeđenja u slučaju plaćanja na rate, za objekte čija ukupna bruto razvijena građevinska površina prelazi 200 m² i koji sadrži više od dve stambene jedinice.

Ako su ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, nadležni organ po službenoj dužnosti, bez odlaganja, pribavlja od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra izvod iz lista nepokretnost koja je predmet zahteva.

Nadležni organ ne pribavlja izvod iz lista nepokretnosti za katastarsku parcelu:

1) ispod koje se grade podzemni delovi linijskih infrastrukturnih objekata, odnosno podzemni delovi komunalne infrastrukture;

2) iznad koje se grade visokonaponski dalekovodi, odnosno iznad kojih će se naći elise vetroturbina koje se grade;

3) na kojoj se gradi komunalna infrastruktura, ako se gradi u regulaciji postojeće saobraćajnice;

4) u drugim slučajevima u kojima je pravo građenja uspostavljeno zakonom, bez obaveze prethodnog uređenja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnikom parcele.

Nadležni organ donosi rešenje o građevinskoj dozvoli u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva.

Podnosiocu zahteva dostavlja se građevinska dozvola u roku od 3 dana od dana donošenja.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se u roku od pet godina od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola, ne izda upotrebna dozvola.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

Na rešenje o građevinskoj dozvoli i rešenje o odbijanju zahteva podnosilac zahteva može izjaviti žalbu u roku od 8dana od dana dostavljanja rešenja.

Obrazac zahteva za izdavanje građevinske dozvole možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih građevinskih dozvola -2015 možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih građevinskih dozvola -2016 možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih građevinskih dozvola -2018 možete preuzeti ovde.
Spisak građevinskih dozvola -2017 možete preuzeti sa linka
Spisak građevinskih dozvola -2018 možete preuzeti sa linka
Spisak građevinskih dozvola -2019 možete preuzeti sa linka
Spisak građevinskih dozvola -2021 možete preuzeti sa linka

B1/ IZDAVANJE REŠENJA U SKLADU SA ČLANOM 145. ZAKONA

 


Postupak za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova iz člana 145. Zakona pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu.

Članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji (’’Službeni glasnik RS’’, br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 i 132/2014) je određeno da građenje objekata iz člana 2. tač. 24) i 24a) ovog zakona, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, izgradnja sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture u okviru postojeće regulacije ulica, kao i uređenje saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promena namene uz izvođenje građevinskih radova, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi, deo srednjenaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kv, 20 kv i kv vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv i 35 kv naponski nivo i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv do mesta priključka na objektu kupca (1 kv), 10 kv i 20 kv razvodna postrojenja, manje crpne stanice i manji ski liftovi, priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu; kompresorske jedinice za gas, uređaji za isporuku gasa, elektrane koje koriste obnovljive izvore energije instalirane snage 50 kW, tipski toplovodni priključci, građenje zidanih ograda, vrše se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Rešenje o odobrenju izvođenja radova se izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo u skladu sa članom 135. ovog zakona, koji dostavi idejni projekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta, a uredio je odnose sa jedinicom lokalne samouprave u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i platio odgovarajuću administrativnu taksu.

Tabelu izdatih rešenja u skladu sa članom 145.Zakona o planiranju i izgradnji -2015 možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih rešenja u skladu sa članom 145.Zakona o planiranju i izgradnji -2016 možete preuzeti ovde.
Tabelu izdatih rešenja u skladu sa članom 145.Zakona o planiranju i izgradnji -2018 možete preuzeti ovde.
Spisak REŠENJA po članu 145 – 2017. možete preuzeti sa linka
Spisak REŠENJA po članu 145 – 2018. možete preuzeti sa linka
Spisak REŠENJA po članu 145 – 2019. možete preuzeti sa linka
Spisak REŠENJA po članu 145 – 2021. možete preuzeti sa linka

C/ PRIJAVA RADOVA

 


Prijava radova u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, rešenjem izdatim u skladu sa članom 145. Zakona, odnosno privremenom građevinskom dozvolom, vrši se nadležnom organu, najkasnije osam dana pre početka izvođenja radova.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje prijave, kao i:

1) dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, ako je rešenjem o građevinskoj dozvoli predviđeno jednokratno plaćanje te obaveze, odnosno sredstvo obezbeđenja plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom, ako je rešenjem o građevinskoj dozvoli predviđeno plaćanje te obaveze na rate;

2) saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ako je obaveza njene izrade utvrđena propisom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, odnosno odluka da nije potrebna izrada studije;

3) akt ministarstva nadležnog za poslove finansija o uvođenju u posed nepokretnosti, u skladu sa posebnim zakonom, odnosno zaključen ugovor o pravu službenosti u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, ako je rešenje o građevinskoj dozvoli za linijske infrastrukturne objekte izdato na osnovu konačnog rešenja o eksproprijaciji.

Prijava radova sadrži datum početka i rok završetka građenja.

Nadležni organ bez odlaganja potvrđuje prijavu radova

Rokovi za završetak objekta počinju da teku od dana podnošenja prijave.

Obrazac za prijavu radova možete preuzeti ovde.

D/ PRIJAVA ZAVRŠETKA IZRADE TEMELJA I ZAVRŠETKA U KONSTRUKTIVNOM SMISLU


Izjava o završetku izrade temelja

Izvođač radova podnosi nadležnom organu izjavu o završetku izrade temelja, odmah po završetku njihove izgradnje.

Uz izjavu izvođač radova obavezno podnosi geodetski snimak izgrađenih temelja, izrađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izvođenje geodetskih radova.

Ako je podnosilac uz prijavu radova dostavio dokaz iz stava 2, nadležni organ bez odlaganja potvrđuje prijem izjave.

Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu i postupanje po toj izjavi

Izvođač radova podnosi nadležnom organu izjavu o završetku izrade objekta u konstruktivnom smislu, odmah po završetku te faze izgradnje.

Nadležni organ, u roku od tri dana od dana prijema izjave obaveštava nadležnu građevinsku inspekciju o prijemu te izjave.

Nadležna građevinska inspekcija je obavezna da u roku od tri radna dana po prijemu obaveštenja iz stava 2. ovog člana izvrši inspekcijski nadzor izgrađenog objekta u skladu sa Zakonom i da o rezultatima tog nadzora obavesti nadležni organ.

 

E/ UPOTREBNA DOZVOLA


Tehnički pregled objekta

Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom.

Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno dela objekta koji predstavlja tehničkotehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti u skladu sa ovim zakonom. Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova.

Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

 

Izdavanje upotrebne dozvole

Objekat za koji je u skladu sa ovim zakonom predviđeno izdavanje građevinske dozvole može se koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli.

Postupak za izdavanje upotrebne dozvole pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu.

Uz zahtev iz stava se prilaže:

1) projekat za izvođenje sa potvrdom i overom investitora, lica koje vrši stručni nadzor i izvođača radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom u slučaju da u toku građenja nije odstupljeno od projekta za izvođenje, odnosno projekat izvedenog objekta izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;

2) izveštaj komisije za tehnički pregled, kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu, sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvola;

3) dokaz o plaćanju propisanih taksi, odnosno naknada;

4) sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima;

5) dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje upotrebne dozvole;

6) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;

7) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.

Investitor može podneti zahtev za izdavanje upotrebne dozvole i za radove izvedene u skladu sa rešenjem iz člana 145. Zakona, kao i u skladu sa rešenjem o privremenoj građevinskoj dozvoli.

Nadležni organ izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva.

Podnosiocu zahteva dostavlja se upotrebna dozvola u roku od 3 dana od dana donošenja.

Na rešenje o upotrebnoj dozvoli podnosilac zahteva može izjaviti žalbu u roku od dana od dana dostavljanja.

Obrazac zahteva za izdavanje upotrebne dozvole  možete preuzeti ovde.
Spisak upotrebnih dozvola -2021 možete preuzeti sa linka

F) UKNJIŽBA OBJEKTA I DODELA KUĆNOG BROJA

 


U roku od 5dana od dana pravnosnažnosti upotrebne dozvole, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra:

1) upotrebnu dozvolu;

2) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;

3) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, u roku od 7dana od dostavljanja upotrebne dozvole donosi:

1) rešenje o kućnom broju, ako je dostavljena upotrebna dozvola za novo izgrađeni objekat;

2) rešenje kojim vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta, u skladu sa izdatom upotrebnom dozvolom.