Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. mart 2023.

Povratak na vrh

Vrh

ODELJENJE ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Porez na imovinu

Preuzmite: OBRAZAC PPI-1: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih lica i preduzetnika
Preuzmite: Obrazac Prilog-1 za PPI -1
Preuzmite: Obrazac Podpriloga uz Prilog-1 za PPI-1
Preuzmite: Obrazac Prilog-2 za PPI-1
Preuzmite: OBRAZAC PPI-2: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica
Preuzmite: Obrazac zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate

Posetite sajt: Poreski vodič

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na email: lpagolubac@gmail.com ili na br. tel 012/678-114

Propisi koji se primenjuju u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na imovinu

Zakon o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon);

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014);

Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn. i 125/2014 – usklađeni din. izn.);

Zakon o opštem upravnom postupku(„Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010);

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012);

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/2013 i 118/2013);

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Golubac;

Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Golubac;

Godišnji izveštaj o radu poreske inspekcije za 2017. godinu;

Godišnji plan rada poreske inspekcije za 2018. godinu;

 

Šta su nepokretnosti?

Nepokretnostima za oporezivanje smatraju se: zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže, zgrade i prostorije za odmor i rekreaciju i drugi građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.

U slučaju kad na nepokretnosti postoji neko od prava iz  tač. 2) do 5), porez na imovinu plaća se na to pravo, a ne na pravo svojine.

Porez na imovinu na prava na zemljištu iz  tač. 1), 4) i 5) plaća se na površinu preko 10 ari.

Ko su obveznici poreza na imovinu?

  • Pravna i fizička lica koja su imaoci nekog od prava koje je predmet oporezivanja porezom na imovinu;
  • korisnici nepokretnosti kada je imalac prava na nepokretnosti nepoznat i kada je nepokretnost koju je stekla i koristi javna služba i organizacije čiji je osnivač Republika, u državnoj svojini.

Ko je dužan da podnese prijavu?

  1.  Pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige - za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti, podnose poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu na obrascu PPI-1 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, i to tako da se jednom prijavom obuhvataju sve nepokretnosti pravnog lica odnosno preduzetnika koji vodi poslovne knjige na teritoriji iste opštine;

2Fizička licapreduzetnici koji vode poslovne knjige - za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti i paušalno oporezovani preduzetnici - za imovinu koja im služi za obavljanje delatnosti i za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti, kao i druga lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji, za utvrđivanje poreza na imovinu podnose poresku prijavu na Obrascu PPI-2 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu i to za svaku nepokretnost posebnu prijavu. Prilikom prijave imovine, građani sa sobom treba da ponesu dokaz o sticanju nepokretnosti (kupoprodajni ugovor, rešenje o ostavinskoj raspravi, ugovor o poklonu i dr.) i važeću ličnu kartu.

Koji je rok za podnošenje poreskih prijava?

Poreska prijava se podnosi do 31. marta tekuće godine i to:

za pravna lica svake godine;

za fizička lica samo u slučaju kada su izmenjeni podaci koji su od značaja za oporezivanje u toj godini.

Obveznik poreza na imovinu koji je podneo poresku prijavu nije u obavezi da za istu imovinu podnosi novu prijavu, osim u slučaju promene podataka sadržanih u prijavi koji su od uticaja na visinu poreske obaveze.

Na imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene.

Koliko iznosi poreska stopa?

Poreski obveznici koji vode poslovne knjige, a to su pravna lica i preduzetnici koji na ime svoje radnje imaju evidentiranu nepokretnost, porez na imovinu plaćaju po proporcionalnoj stopi od 0,40%.

Poreski obveznici koji ne vode poslovne knjige, a to su fizička lica (građani) i vlasnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, porez na imovinu plaćaju po progresivnim stopama u zavisnosti od tržišne vrednosti nepokretnosti.

Ko je oslobođen plaćanja poreza na imovinu?

Poreska oslobađanja su propisana odredbom člana 12. Zakona o porezima na imovinu, ali poreski obveznik nije ovlašćen da ne podnese prijavu ako smatra da ima pravo na poresko oslobođenje. Poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu, a organ nadležan za utvrđivanje poreza utvrđuje eventualno postojanje prava na poresko oslobođenje. Porez na imovinu ne plaća obveznik čija ukupna osnovica za sve nepokretnosti na teritoriji opštine ne prelazi iznos od 400.000 dinara.

 Da li se porez plaća samo na „legalizovane“ nepokretnosti?

Poreski obveznik je dužan podnese poresku prijavu za svaku nepokretnost, bez obzira da li je nepokretnost „legalizovana“ ili ne, da li se koristi ili ne, bez obzira na vrstu materijala od kojeg je izgrađena.

Podnošenje poreske prijave za „nelegalizovane“ objekte je bez uticaja na postupak legalizacije.

 

Porez na imovinu pravnih lica i preduzetnika

Šta čini poresku osnovicu?

Za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige – to je vrednost utvrđena u njegovim poslovnim knjigama na dan 31.12.prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši oporezivanje. Kada je osnovica u poslovnim knjigama obveznika iskazana u vrednosti koja nije u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo – utvrdiće je poreski organ u visini tržišne vrednosti.

Za nepokretnost izgrađenu u toku godine – to je tržišna vrednost odgovarajuće nepokretnosti na dan 31.12.prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši oporezivanje.

 Kako se vrši utvrđivanje i naplata poreza na imovinu pravnih lica?

Utvrđivanje poreza na imovinu vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga poreskih obveznika i drugih podataka kojima nadležni poreski organ raspolaže.

Porez na imovinu utvrđuje se rešenjem nadležnog poreskog organa.

Promene u toku godine od značaja za visinu poreske obaveze poreza na imovinu ne utiču na utvrđenu poresku obavezu za tu godinu.

Porez na imovinu pravnih lica utvrđuje se rešenjem u godišnjem iznosu, a plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja (15.februar; 15.maj; 15.avgust; 15.novembar). Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine.

Razliku između poreza utvrđenog rešenjem za tekuću godinu i uplata izvršenih na osnovu akontacija iz prethodne godine obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana prijema rešenja .

Uplata se vrši na žiro račun broj 840-713122843-64 sa pozivom na broj koji stoji u rešenju.

 

Porez na imovinu fizička lica

Kako se vrši utvrđivanje i naplata poreza na imovinu fizičkih lica?

Utvrđivanje poreza na imovinu vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave i drugih podataka kojima raspolaže organ nadležan za utvrđivanje poreza na imovinu. Porez na imovinu utvrđuje se rešenjem u godišnjem iznosu, a plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja (15.februar; 15.maj; 15.avgust; 15.novembar). Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne godine. Na osnovu priložene dokumentacije, obveznik dobija Rešenje o porezu na imovinu fizičkih lica i isti uplaćuje na žiro račun broj 840-713121843-57 sa pozivom na broj koji stoji u rešenju.

Razliku između poreza utvrđenog rešenjem za tekuću godinu i uplata izvršenih na osnovu akontacija iz prethodne godine obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.