Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 31. mart 2023.

Povratak na vrh

Vrh

PLANOVI OPŠTINE GOLUBAC

I. PROSTORNI PLAN OPŠTINE GOLUBAC JUL 2011

TEKST
1. PPO Golubac PLAN jul 2011
REFERALNE KARTE
1. Referalna karta br.1-Namena prostora_25000
2. Referalna karta br.2-Mreža naselja i infrastr.sistemi_25000
3. Referalna karta br.3-Turizam i zaštita prostora_25000
4. Referalna karta br.4-Sprovođenje plana_50000
ŠEME NASELJA
1. Šema naselja Barič
2. Šema naselja Bikinje
3. Šema naselja Braničevo
4. Šema naselja Brnjica
5. Šema naselja Vinci
6. Šema naselja Vojilovo
7. Šema naselja Dvorište
8. Šema naselja Dobra
9. Šema naselja Donja Kruševica
10. Šema naselja Dušmanić
11. Šema naselja Žitkovica
12. Šema naselja Klenje
13. Šema naselja Krivača
14. Šema naselja Kudreš
15. Šema naselja Maleševo
16. Šema naselja Miljević
17. Šema naselja Mrčkovac
18. Šema naselja Ponikve
19. Šema naselja Radoševac
20. Šema naselja Sladinac
21. Šema naselja Snegotin
22. Šema naselja Usije
23. Šema naselja Šuvajić

II. PDR ZA REVITALIZACIJU TVRĐAVE “GOLUBAČKI GRAD“

TEKST
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE za revitalizaciju TVRĐAVE «GOLUBAČKI GRAD»
GRAFIKA
1. Granice područja NP Đerdap
2. Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata plana
3. Prirodna i nepokretna kulturna dobra u granici obuhvata plana
4. Plan namene površina sa granicom površina javnih namena
5. Podela na celine u obuhvatu plana
6. Plan saobraćajnica sa regulacionim i nivelacionim rešenjima
7. Plan parcelacije sa elementima za obeležavanje površina javne namene
8. Pravila građenja i regulacije
9. Planirani sistem mreža i objekata komunalne infrastrukture
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA REVITALIZACIJU TVRĐAVE „GOLUBAČKI GRAD”
1. Izveštaj

III. PDR “VINCI-USIJE“

GRAFIKA
1. Katastarsko topografski plan sa granicama planskog obuhvata i građevinskog područja
2. Postojeća namena površina
3. Plan namene površina sa podelom na građevinsko zemljište za javne i ostale namene i podelom na urbanističke celine
4. Regulaciono-nivelacioni plan sa građevinskim linijama, urbanističkim rešenjem saobraćajnih površina i analitičko geodetskim elementima
5. Plan parcelacije sa elementima za obeležavanje površina javne namene
6. Planirani sistem mreža i objekata komunalne infrastrukture – vodosnabdevanje, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda
7. Planirani sistem mreža i objekata komunalne infrastrukture – elektroenergetika i telekomunikacije
8. Sprovođenje plana
TEKST
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE turističke zone “VINCI – USIJE”
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKE ZONE „VINCI – USIJE”
1. Izveštaj

IV. PLAN GENERALNE REGULACIJE gradskog naselja GOLUBAC

TEKST 1
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE gradskog naselja GOLUBAC (SVESKA 1)
GRAFIKA 1
1. Katastarski i topografski plan sa granicama planskog obuhvata i građevinskog područja
2. Postojeća funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom postojećom namenom u građevinskom području
3. Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području
4. Podela na urbanističke celine i zone
5. Funkcionalna organizacija saobraćajne infrastrukture
6. Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama ulica i površina javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
7. Ekološka valorizacija prostora za održivi razvoj
8. Akustične zone na području plana
9. Sinhron plan komunalne infrastrukture
10. Sprovođenje plana
TEKST 2
1. PLAN GENERALNE REGULACIJE gradskog naselja GOLUBAC (SVESKA 2)
GRAFIKA 2
1. Izvod iz prostornog plana Opštine Golubac – plan namene površina
2. Katastarsko topografski plan sa granicom plana generalne regulacije
3. Pogodnost terena sa stanovišta prirodnih karakteristika prostora
4. Postojeća namena površina
5. Postojeće stanje komunalne infrastrukture
6. Planirana namena površina
7. Koncept saobraćajne infrastrukture
8. Koncept komunalne infrastrukture

IV.1. PRVA IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE gradskog naselja GOLUBAC

TEKST 1
1. PRVA IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE gradskog naselja GOLUBAC
2. PRILOG 1 – TAČKE OBUHVATA
3. PRILOG 2 – OSOVINSKE TAČKE
4. PRILOG 3 – TEMENE TAČKE
5. PRILOG 4 – NOVE GRANIČNE TAČKE
GRAFIKA 1
1. Granice obuhvata plana i građevinskog područja
2. Postojeća funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana, sa
pretežnom postojećom namenom u građevinskom području

3. Planirana funkcionalna organizacija prostora u obuhvatu plana,
sa pretežnom planiranom namenom u građevinskom području

4. Podela na urbanističke celine i zone
5. Funkcionalna organizacija saobraćajne infrastrukture
6. Saobraćajno rešenje sa regulacionim linijama ulica i površina javne namene, nivelacioni plan i urbanistička regulacija sa građevinskim linijama
7. Ekološka valorizacija prostora za održivi razvoj
8. Akustične zone na području Plana
9. Sinhron plan komunalne infrastrukture
10. Sprovođenje plana

V. PLAN DETALJNE REGULACIJE područja vetroelektrane „KRIVAČA“ na teritoriji opštine Golubac

1. Opšti deo – nacrt
2. Plan detaljne regulacije (SVESKA 1)
3. Pozicija vetroelektrane Krivača u odnosu na okruženje

VI. PLAN DETALJNE REGULACIJE priobalja Dunava od turističkog mesta Vinci-Usije do tvrđave „Golubački grad“

GRAFIKA
1. Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata plana – a
2. Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata plana – b
3. Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata plana – v
4. Plan namene površina sa podelom na celine u obuhvatu plana – a
5. Plan namene površina sa podelom na celine u obuhvatu plana – b
6. Plan namene površina sa podelom na celine u obuhvatu plana – v
7. Plan saobraćajnica sa regulacionim i nivelacionim elementima – a
8. Plan saobraćajnica sa regulacionim i nivelacionim elementima – b
9. Plan saobraćajnica sa regulacionim i nivelacionim elementima – v
10. Plan parcelacije sa elementima za obeležavanje površina javne namene – a
11. Plan parcelacije sa elementima za obeležavanje površina javne namene – b
12. Plan parcelacije sa elementima za obeležavanje površina javne namene – v
13. Pravila građenja i regulacije
14. Planirani sistem mreža i objekata komunalne infrastrukture – a
15. Planirani sistem mreža i objekata komunalne infrastrukture – b
16. Planirani sistem mreža i objekata komunalne infrastrukture – v
TEKST
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE priobalja Dunava od turističkog mesta Vinci-Usije do tvrđave „Golubački grad“
2. PRILOG 1 – Spisak koordinata tačaka obuhvata plana
3. PRILOG 2 – Spisak koordinata novih detaljnih tačaka

VII. PLAN DETALJNE REGULACIJE za groblje u Golupcu

GRAFIKA
1. Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata plana
2. Postojeća namena površina
3. Planirana namena površina sa podelom na urbanističke zone
4. Regulaciono-nivelacioni plan sa urbanističkim rešenjem saobraćajnih površina i analitičko geodetskim elementima
5. Plan parcelacije javnih površina sa smernicama za sprovođenje
6. Urbanističko rešenje – kompozicioni plan
7. Predlog modularnog rešenja grobne parcele
8. Sinhron plan komunalne infrastrukture
TEKST
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE za groblje u Golupcu

VIII. PLAN DETALJNE REGULACIJE „KOMPLEKS MANASTIRA TUMAN“ U OPŠTINI GOLUBAC

SVESKA 2
TEKST
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE „KOMPLEKS MANASTIRA TUMAN“ U OPŠTINI GOLUBAC
GRAFIKA
1. Katastarsko-topografski plan sa granicama planskog obuhvata
i građevinskog područja

2. Postojeća namena površina u okviru planskog obuhvata
3. Planirana namena površina u okviru planskog obuhvata
4. Regulaciono-nivelacioni plan sa građevinskim linijama, urbanističkim rešenjem saobraćajnih površina i analitičko geodetskim elementima
5. Plan građevinskih parcela javne namene sa smernicama za sprovođenje
6. Plan mreže i objekata infrastrukture sa sinhron planom

IX. PLAN DETALJNE REGULACIJE “DONJA MARINA” U GOLUBCU

SVESKA 1 – plan
TEKST
1. PLAN DETALJNE REGULACIJE “DONJA MARINA” u Golubcu
GRAFIKA
1. Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata plana
2. Postojeća namena površina u okviru planskog obuhvata
3. Planirana namena površina u okviru planskog obuhvata
4. Regulaciono-nivelacioni plan sa građevinskim linijama, urbanističkim rešenjem saobraćajnih površina i analitičko-geodetskim elementima
5. Plan parcelacije i preparcelacije javnih površina sa smernicama za sprovođenje
6. Plan mreža i objekata infrastrukture
SVESKA 2 – dokumentacija
1. Odluka o izradi Plana
2. Izvod iz plana
3. Podaci i uslovi
4. Podloga
5. Izveštaji komisije
6. Mišljenja
7. Druga dokumentacija