Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Матичарска служба

Одељење за општу управу-матичарска служба Голубац…

Радно време:
понедељак-петак
од 07:00 до 15:00
Телефакс: (012) 678-426
Број телефона: (012) 678-260

Све потребне обрасце поседује матичарска служба и не треба куповати обрасце.

Обрасце можете да преузмете из секцијe Датотеке, врста датотеке „Матичар“.

 • Издавање извода из МКР, МКВ, МКУ и уверења о држављанству
 • Овера потврде о животу
 • Издавање уверења о слободном брачном стању
 • Заказивање венчања
 • Пријава смрти

Издавање извода из МКР, МКВ, МКУ и уверења о држављанству

Скраћенице:

 • МКР матична књига рођених
 • МКВ матична књига венчаних
 • МКУ матична књига умрлих

Потребна документа:

 • Име, презиме, девојачко презиме, име једног родитеља
 • Датум рођења,венчања,смрти (у зависности од траженог извода)
 • Доказ о уплаћеној такси

Исти подаци су потребни и за интернационални извод.

Изводи из матичних књига се издају у смислу чл.41. и 43. Закона о матичним књигама.

Уверења о држављанству се издају у смислу чл.48. став 1. закона о држављанству Републике Србије.

Овера потврде о животу

Потребна документа:

 • Важећа лична карта или уверење о пребивалишту или боравишту
 • Лично присуство
 • Доказ о уплаћеној такси

Издавање уверења о слободном брачном стању

Потребна документа:

 • Лично присуство подносиоца захтева
 • Извод из МКР
 • Уверење о пребивалишту на територији Општине Голубац
 • Фотокопија пасоша или фотокопија извода рођених страног држављанина са којим лице жели да закључи брак (по могућности докуменат у коме тачно пише место боравишта страног држављанина).
 • Доказ о уплаћеној такси

Заказивање венчања

Потребна документа:

 • Изводи из матичне књиге рођених са оба супружника
 • Уверење о држављанству за оба супружника
 • Важеће личне карте за оба супружника

Заказивању венчања обавезно је присуство оба супружника, венчање се мора заказати најмање 24 часа раније.

За страног држављанина потребно је:

 • Интернационални извод из матичне књиге рођених (изузев за земље које нису потписнице Бечке и Париске конвенције)
 • Уверење о слободном брачном стању са преводом од заклетог судског тумача
 • Пасош на увид у фотокопија пасоша

Уколико страни држављанин не разуме српски језик,обезбедити преводиоца

Пријава смрти

Потребна документација:

 • Две потврде о смрти (оригинали)
 • Фотокопија личне карте умрлог и лична карта пријавиоца смрти
 • Извод из матичне књиге рођених за умрлог
 • Извод из МКВ за умрлог
 • Уверење о држављанству за умрлог