Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 27. јануар 2023.

Повратак на врх

Врх

Матичарска служба

Одељење за општу управу-матичарска служба Голубац…

Радно време:
понедељак-петак
од 07:00 до 15:00
Телефакс: (012) 678-426
Број телефона: (012) 678-260

Све потребне обрасце поседује матичарска служба и не треба куповати обрасце.

Обрасце можете да преузмете из секцијe Датотеке, врста датотеке „Матичар“.

  • Издавање извода из МКР, МКВ, МКУ и уверења о држављанству
  • Овера потврде о животу
  • Издавање уверења о слободном брачном стању
  • Заказивање венчања
  • Пријава смрти

Издавање извода из МКР, МКВ, МКУ и уверења о држављанству

Скраћенице:

  • МКР матична књига рођених
  • МКВ матична књига венчаних
  • МКУ матична књига умрлих

Потребна документа:

  • Име, презиме, девојачко презиме, име једног родитеља
  • Датум рођења,венчања,смрти (у зависности од траженог извода)
  • Доказ о уплаћеној такси

Исти подаци су потребни и за интернационални извод.

Изводи из матичних књига се издају у смислу чл.41. и 43. Закона о матичним књигама.

Уверења о држављанству се издају у смислу чл.48. став 1. закона о држављанству Републике Србије.

Овера потврде о животу

Потребна документа:

  • Важећа лична карта или уверење о пребивалишту или боравишту
  • Лично присуство
  • Доказ о уплаћеној такси

Издавање уверења о слободном брачном стању

Потребна документа:

  • Лично присуство подносиоца захтева
  • Извод из МКР
  • Уверење о пребивалишту на територији Општине Голубац
  • Фотокопија пасоша или фотокопија извода рођених страног држављанина са којим лице жели да закључи брак (по могућности докуменат у коме тачно пише место боравишта страног држављанина).
  • Доказ о уплаћеној такси

Заказивање венчања

Потребна документа:

  • Изводи из матичне књиге рођених са оба супружника
  • Уверење о држављанству за оба супружника
  • Важеће личне карте за оба супружника

Заказивању венчања обавезно је присуство оба супружника, венчање се мора заказати најмање 24 часа раније.

За страног држављанина потребно је:

  • Интернационални извод из матичне књиге рођених (изузев за земље које нису потписнице Бечке и Париске конвенције)
  • Уверење о слободном брачном стању са преводом од заклетог судског тумача
  • Пасош на увид у фотокопија пасоша

Уколико страни држављанин не разуме српски језик,обезбедити преводиоца

Пријава смрти

Потребна документација:

  • Две потврде о смрти (оригинали)
  • Фотокопија личне карте умрлог и лична карта пријавиоца смрти
  • Извод из матичне књиге рођених за умрлог
  • Извод из МКВ за умрлог
  • Уверење о држављанству за умрлог