Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Општинско веће

Опис надлежности општинског већа…

Општинско веће

Чланови општинског већа:

 • 1.Милош Томић из Браничева,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 2.Сузана Чалић из Браничева,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 3.Војислав Илић из Голупца,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 4.Жикица Радуловић из Криваче,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 5.Драган Дрикић из Брњице,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 6.др Небојша Мијовић,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 7.Марко Стојаковић,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

Надлежност

 • Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • Поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • Информише јавност о свом раду;
 • Доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • Врши друге послове које утврди Скупштина општине.