Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Скупштина општине Голубац

Приказ надлежности скупштине општине…

org-sema-opstine

Скупштина општине Голубац

Председник скупштине: Александар Ђукић

Заменик председника скупштине: Драгче Вељковић

Секретар скупштине: Небојша Граовац

Чланови скупштине:

 • 1.САЊА МИЛОВАНОВИЋ ИЗ КЛЕЊА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 2.ДАНКА ЈОВАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 3.ДРАГИША ЂУРИЋ ИЗ КУДРЕША,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 4.АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 5.ДАЛИБОРКА ФИЛИПОВИЋ ИЗ ДОЊЕ КРУШЕВИЦЕ,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 6.ГОРАН СТОЈИЛОВИЋ ИЗ МАЛЕШЕВА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 7.ВОЈИСЛАВ БУДИМИРОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 8.АЛЕКСАНДАР ЂУКИЋ ИЗ БРАНИЧЕВА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 9.ВЕСНА СПАСИЋ ИЗ ШУВАЈИЋА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 10.ДУШКО МИЛУНОВИЋ ИЗ БИКИЊА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 11.ИВАНА СТОКИЋ СТЕВИЋ ИЗ БРАНИЧЕВА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 12.ДРАГЧЕ ВЕЉКОВИЋ ИЗ СНЕГОТИНА
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 13.ВЛАДАН МИЛОВАНОВИЋ ИЗ МРЧКОВЦА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 14.МИРЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ ИЗ МАЛЕШЕВА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 15.САША МАРИЈАНОВИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 16.РАТИБОР ТРИШИЋ ИЗ БРАНИЧЕВА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 17.ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ ИЗ ДОБРЕ,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 18.ЉИЉАНА МИШИЋ ИЗ ГОЛУПЦА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 • 19.ВЕЛИБОР КУЗМАНОВИЋ ИЗ СНЕГОТИНА,
 • Honeyview_avatar-1577909_960_720

 

Надлежност Скупштине општине

 • Статут општине и пословник Скупштине општине;
 • Доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 • Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 • Подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 • Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 • Доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 • Доноси прописе и друге опште акте;
 • Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 • Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 • Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 • Бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 • Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 • Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта и доноси појединачне акте за давање у закуп грађевинског земљишта;
 • Доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
 • Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 • Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • Разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 • Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 • Информише јавност о свом раду;
 • Покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 • Разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских права у Општини;
 • Усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 • Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 • Обавља и друге послове утврђене законом и статутом.