Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 26. фебруар 2024.

Повратак на врх

Врх

ЖИВОТНА СРЕДИНА – ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

Република Србија

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ

Општинска управа

Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинскоправне послове

Цара Лазара 15

Г О Л У Б А Ц

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

 

У складу са Правилником податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима,као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2010 и 10/2013).

За потребе регистра прикупљају се:

  • подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у списку загађујућих материја,
  • општи подаци о извору загађивања – Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух – Образац 2 , воду – Образац 3, тло - Образац 4 , као и
  • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са упутством, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:

Општинска управа општине Голубац

Одељење за урбанизам и изградњу,

комуналне, инспекцијске и имовинскоправне послове

Цара Лазара 15 Голубац 12223

  1. један комплет образаца електронски на е-маил адресу: lokalni.registar@golubac.org.rs .

Контакт телефон за све додатне информације: 012/678-114.

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који према процени одговорног лица, а на основу класификације према Листи 2. Из Прилога 1. – Правилника, нису у обавези да доставе податке о изворимазагађивања ради уноса у Локални регистар извора загађивања, потребно је да Одељење за урбанизам и изградњу, комуналне, инспекцијске и имовинскоправне послове, Цара Лазара 15, ГОЛУБАЦ,  о томе доставе потписану и оверену Изјаву.

Подаци за Регистре се достављају на обрасцима, и то:

  • Образац бр. 1. Општи подаци о извору загађивања (подаци о раду, подаци о производњи, коришћени материјали и сировине, коришћена горива и енергенти, међуфазни производи, финални производи и др.);
  • Образац бр. 2. Емисије у ваздух (порекло отпадних гасова, карактеристике испуста мерења испуштања отпадних гасова, количина и квалитет отпадних гасова и др.)
  • Образац бр. 3. Емисије у воде (порекло отпадних вода, контрола испуштања отпадних

вода, мерење протока испуштања отпадних вода, количине и квалитет отпадних вода и др.)
·Образац бр. 4. Емисије у тло (процедне воде из тела депоније, испуштање опасних

супстанци директно на тло и др.);

  • Образац бр. 5. Управљање отпадом (порекло отпада, карактеристике отпада, и др.);

Преузмите прописе којима је регулисано вођење и обавеза достављања података за Локални регистар извора загађивања Општине Голубац:

Закон о Заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/16)

Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Сл. гласник РС“, бр. 91/10 и 10/13)

Прилог 1 - списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за национални (Листа 1) и локални (Листа 2) регистар

Прилог 2 - списак загађујућих материја

Прилог 3 - ВАЗДУХ – загађујуће материје по делатностима

Прилог 4 - ВОДЕ  загађујуће материје по делатностима

Прилог 5

________________________________________________________________________________________________________________________
 Документација за преузимање:

Обавештење

Образац 1 – ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВОРУ ЗАГАЂИВАЊА

Образац 2 – ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ

Образац 3 – ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ

Образац 4 – ЕМИСИЈЕ У ТЛО

Образац 5 – УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Каталог отпада – Упутство за одређивање индексног броја

Упутство за попуњавање годишњег извештаја о отпаду

Прилог 1 – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања

Прилог 2 – Списак загађујућих материја

Прилог 3 – СПИСАК ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ СЕ ЕМИТУЈУ У ВАЗДУХ У ЗАВИСНОСТИ ОД ДЕЛАТНОСТИ

Прилог 4 – СПИСАК ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА KOJE СЕ ЕМИТУЈУ У ВОДЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ДЕЛАТНОСТИ

Прилог 5