Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Golubac | 25. maj 2022.

Povratak na vrh

Vrh

ŽIVOTNA SREDINA – LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

Republika Srbija

OPŠTINA GOLUBAC

Opštinska uprava

Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinskopravne poslove

Cara Lazara 15

G O L U B A C

 

OBAVEŠTENJE O OBAVEZI DOSTAVLJANJA PODATAKA ZA LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA

 

U skladu sa Pravilnikom podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima,kao što je navedeno u Listi 2 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka (“Sl. glasnik RS“ br. 91/2010 i 10/2013).

Za potrebe registra prikupljaju se:

  • podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u spisku zagađujućih materija,
  • opšti podaci o izvoru zagađivanja – Obrazac 1, zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh – Obrazac 2 , vodu – Obrazac 3, tlo - Obrazac 4 , kao i
  • podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se generiše prilikom obavljanja predmetne delatnosti - Obrazac 5.

Potrebno je u skladu sa uputstvom, u elektronskoj formi popuniti priložene obrasce i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  1. jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:

Opštinska uprava opštine Golubac

Odeljenje za urbanizam i izgradnju,

komunalne, inspekcijske i imovinskopravne poslove

Cara Lazara 15 Golubac 12223

  1. jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu: lokalni.registar@golubac.org.rs .

Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 012/678-114.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. Iz Priloga 1. – Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorimazagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da Odeljenje za urbanizam i izgradnju, komunalne, inspekcijske i imovinskopravne poslove, Cara Lazara 15, GOLUBAC,  o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu.

Podaci za Registre se dostavljaju na obrascima, i to:

  • Obrazac br. 1. Opšti podaci o izvoru zagađivanja (podaci o radu, podaci o proizvodnji, korišćeni materijali i sirovine, korišćena goriva i energenti, međufazni proizvodi, finalni proizvodi i dr.);
  • Obrazac br. 2. Emisije u vazduh (poreklo otpadnih gasova, karakteristike ispusta merenja ispuštanja otpadnih gasova, količina i kvalitet otpadnih gasova i dr.)
  • Obrazac br. 3. Emisije u vode (poreklo otpadnih voda, kontrola ispuštanja otpadnih

voda, merenje protoka ispuštanja otpadnih voda, količine i kvalitet otpadnih voda i dr.)
·Obrazac br. 4. Emisije u tlo (procedne vode iz tela deponije, ispuštanje opasnih

supstanci direktno na tlo i dr.);

  • Obrazac br. 5. Upravljanje otpadom (poreklo otpada, karakteristike otpada, i dr.);

Preuzmite propise kojima je regulisano vođenje i obaveza dostavljanja podataka za Lokalni registar izvora zagađivanja Opštine Golubac:

Zakon o Zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – odluka US i 14/16)

Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Sl. glasnik RS“, br. 91/10 i 10/13)

Prilog 1 - spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za nacionalni (Lista 1) i lokalni (Lista 2) registar

Prilog 2 - spisak zagađujućih materija

Prilog 3 - VAZDUH – zagađujuće materije po delatnostima

Prilog 4 - VODE  zagađujuće materije po delatnostima

Prilog 5

________________________________________________________________________________________________________________________
 Dokumentacija za preuzimanje:

Obaveštenje

Obrazac 1 – OPŠTI PODACI O IZVORU ZAGAĐIVANJA

Obrazac 2 – EMISIJE U VAZDUH

Obrazac 3 – EMISIJE U VODE

Obrazac 4 – EMISIJE U TLO

Obrazac 5 – UPRAVLJANJE OTPADOM

Katalog otpada – Uputstvo za određivanje indeksnog broja

Uputstvo za popunjavanje godišnjeg izveštaja o otpadu

Prilog 1 – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja

Prilog 2 – Spisak zagađujućih materija

Prilog 3 – SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VAZDUH U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Prilog 4 – SPISAK ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA KOJE SE EMITUJU U VODE U ZAVISNOSTI OD DELATNOSTI

Prilog 5