Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. март 2024.

Повратак на врх

Врх

Дечији додатак

Остварење права на дечји додатак…

Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже:

 • Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
 • Уверење да је држављанин Републике Србије;
 • Фотокопија личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта;
 • Фотокопију своје оверене здравствене књижице;
 • Потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношењу захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе;
 • Потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања;
 • Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања;
 • Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа);
 • Доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су (извод из земљишних књига – власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана);
 • *Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање;
 • *Акт о разврставању за дете ометено у развоју;
 • *Акт о продужењу родитељског права;
 • *Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља);
 • *Доказ о незапослености (уверење и радна књижица);
 • *Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежности органа старатељства);
 • * Фотокопија картице текућег рачуна (обе стране).

Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања статуса.