Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 23. април 2024.

Повратак на врх

Врх

Родитељски дoдатак

Остварење права на родитељски додатак…

За остварење овог права подносилац захтева треба да приложи:

 • Извод из матичне књиге рођених, за своју децу (оригинали који не могу бити старији од 6 месеци);
 • Уверење о држављанству Републике Србије за себе (оригинал који не може бити старији од 6 месеци);
 • Фотокопију своје личне карте;
 • Фотокопију своје оверене здравствене књижице;
 • Пријаву пребивалишта за децу;
 • Уверење надлежног органа старатељства да: непосредно брине о детету за које је поднела захтев, није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;
 • Фотокопију картице текућег рачуна (обе стране) код овлашћене финансијске организације за исплату родитељског додатка или фотокопију прве стране штедне књижице код Поштанске штедионице.

Постоји могућност подношења захтева за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (овај захтев подносе углавном фирме).

У услужном центру воде се и послови везани за:

 • Бирачке спискове – свакодневно је дозвољен увид у бирачки списак, а ажурирање се врши на основу промена добијених од полицијске станице и матичних служби. Не постоје никакви захтеви који се подносе у писаној форми.
 • Борачко инвалидску заштиту и остварују се по захтеву странке,
 • Категоризација деце ометене у развоју која се врши на захтев школе или родитеља. За подношење захтева потребно је поднети извод из матичне књиге рођених и евентуално лекарска документација уколико таква постоји.
 • Решавање питања избеглих и интерно расељених лица.