Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. март 2024.

Повратак на врх

Врх

Општинска управа

Опис надлежности општинске управе и њених унутрашњих организационих јединица…

Општинска управа

Владица Буљубаша, начелник
канцеларија број 12
телефон: 012/678-178
e-mail: vladicabuljubasa@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

 

Надлежност oпштинскe управe:

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управе.

  • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  • Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  • Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
    Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  • Доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

У Општинској управи унутрашње организационе јединице су:

Одељење за општу управу, друштвене делатности, стручне и заједничке послове

Bрши послове Општинске управе који се односе на: организацију и метод рада Општинске управе, спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за Општинску управу, решавање у управним стварима о грађанским стањима, вођење матичних књига и евиденција о држављанству, радне односе и израду радних верзија општинских аката из области радних односа запослених у Општинској управи,пружању правне помоћи грађанима, заједничке послове на одржавању и коришћењу телефонске централе, електро и инсталација грејања, обезбеђење и одржавање хигијене у згради Општинске управе,  евиденције о општинској имовини и старање о њеном одржавању, стручне и административно техничке послове за Скупштину општине, Председника општине и Општинско веће а нарочито: послове у вези са припремом седница Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и њихових радних тела, обраду материјала са седница, припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу других одељења, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области, стручне и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката које доносе Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, послове протокола, и сарадње општине са другим општинама у земљи и иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација и друге послове из области протокола и сарадње, информисање, уређивање и издавање „Службеног гласника општине Голубац“, пружа стручну и административно техничку помоћ одборницима и одборничким групама у Скупштини општине, оснивање установа и организација у области предшколског васпитања и образовања и основног образовања и васпитања, културу, примарну здравствену заштиту, физичку културу, спорт, дечју и социјалну заштиту, прати и обезбеђује њихово функционисање, и врши надзор над радом, организацију вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и стварање услова за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач, ученичка и студентска питања, друштвену бригу о деци, социјалну заштиту и здравствену заштиту,  дечји додатак, породиљско одсуство, борачко инвалидску заштиту, повереништво Комесаријата за избеглице, вођење бирачког списка, организације и удружења грађана, вођење матичних књига и евиденција о држављанству за матично подручје ван седишта Општинске управе,  послове противпожарне заштите, послове овере и издавања разних уверења по ЗУП-у, обављање управног инспекцијског надзора над применом закона и других прописа из области просвете, као и друге послове у складу са законским прописима. У оквиру Одељења а за обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, образују се следеће месне канцеларије и матична подручја:

Матично подручје Голубац за насељена места: Голубац, Добра,Брњица, Дрвориште, Кривача, Снеготин,Житковица, Кудреш, Малешево, Војилово, Сладинац, радошевац,Усије и Винци

Матично подручје Браничево за насељена места: Браничево,Поникве,Барич, Бикиње, Доња Крушевица, Шувајић, Миљевић, Мрчковац, Клење и Душманић.

Радиша Живковић, руководилац одељења
канцеларија број 4
телефон: 012/678-260
e-mail: radisazivkovic@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Одељење за привреду и финансије

Врши послове Општинске управе који се односе на: област привреде, занатства, угоститељства, трговине, туризма, локалног економског развоја, доношење програма развоја делатности за које је надлежна општина, цене из надлежности општине, унапређивање и развој пољопривреде и занатства, упис и вођење регистра предузетника, организацију послова везаних за послове набавке добара, радова и услуга неопходних за функционисање органа управе, израду правних и других аката везаних за јавне набавке, припрему буџета и финансијских планова, спровођење буџета општине, финансирање делатности из надлежности општине, планирање и праћење прихода и расхода, састављање консолидованог рачуна трезора, контролу расхода и преузетих обавеза, буџетско рачуноводство и извештавање, управљање финансијско-информационим системом, финансијско рачуноводствене послове, књиговодствене послове, благајничко пословање, контролу новчаних докумената (ликвидатура), израду извештаја (периодичних и годишњих), формирање документације за исплату, фактурисање и сличне послове, спровођење инспекцијског надзора над:директним и индиректним корисницима средстава буџета општине, јавним предузећима, које је основала општина, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа.

Функција буџетске инспекције и ревизије је:контрола примене Закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законског коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа односно правних лица из претходног члана; контрола и ревизија плана извршења буџета код корисника буџетских средстава; оцена система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; ревизија начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; успостављање сарадње са буџетском инспекцијом Министарства и екстерном ревизијом.

Буџетска инспекција и ревизија су дужни да прате утрошак средстава по појединим апропријацијама у буџету од стране буџетских корисника и да писаним путем известе Председника општине у случају одређених неправилности у погледу трошења средстава мимо Одлуке о буџету општине.

По пријему извештаја од стране буџетске инспекције и ревизије Председник општине ће појединачним актом обуставити извршење акта буџетског корисника које није у складу са Одлуком о буџету.

Радмила Ивановић, руководилац одељења
канцеларија број 6
телефон: 012/678-169
e-mail: budzet@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода

Води порески поступак ( утврђивање, наплата и контрола) локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито:

-       Евиденција обвезника локалних јавних прихода;

-       Пријем, обрада и контрола и евидентирање података из пореске пријаве;

-       Утврђивање обавеза решењем по основу локалних јавних прихода;

-       Евидентирање утврђене пореске обавезе;

-       Књижење извршених уплата локалних јавних прихода;

-       Послови канцеларијске и теренске контроле;

-       Послови обезбеђења наплате пореске обавезе;

-       Послови редовне и принудне наплате и одлагање плаћања пореског дуга;

-       Послови у вези пријава потраживања у поступцима приватизације, стечаја и локвидације;

-       Подношење захтева и вођење порескопрекршајног поступка;

-       Послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама и вођење поновног поступка по поништеним управним актима другостепеног органа;

-       Послови вођења пореског књиговодства за локлане јавне приходе;

-       Послови у вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних прихода;

-       Послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода;

-       Послови извештавња у вези локалних јавних прихода и други послови из делоруга ЛПА.

Даша Стокић, руководилац одељења
e-mail: dasastokic@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Одељење за урбанизам и изградњу , комуналне, инспекцијске и имовинско-правне послове

Врши послове Општинске управе који се односе на одређене полове из области водопривреде, заштите од ерозија и регулације водотока, утврђивање процене штета од елементарних непогода, експропријацију и пренос права коришћења непокретности, изузимање и додела земљишта по Закону о грађевинском земљишту ради привођења земљишта урбанистичкој намени,вођење поступка расправљања имовинских односа насталим самовласним заузећем земљишта у својини општине, планирање и уређење простора, изградњу објеката , стамбене и комуналне делатности, коришћење грађевинског земљишта, одређене послове из области саобраћаја и путне привреде, имовинскоправне послове поверене Законом, послове поверене Законом о планирању и изградњи, техничку припрему и обраду урбанистичких дозвола, издавање грађевинских дозвола, обављање управног инспекцијског надзора над применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине општине и поверених послова посебним материјалним прописима из делокруга инспекцијског надзора: грађевинарства, саобраћаја, животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно-правних аката и административно- техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, управо-стручне послове у области заштите животне средине, реализацију израде и имплементацију локалног еколошког плана, припрему предлога коришћења средстава од накнаде за заштиту животне средине, послови планирања одбране и други послови у складу са законом.

Снежана Орешчанин-Јовановић, руководилац одељења
телефон: 012/678-114
e-mail: snezanaorescanin@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Одсек за инспекцијске послове

Слободан Јовичић, руководилац одсека
канцеларија број 15
телефон: 012/678-114
e-mail: slobodanjovicic@golubac.org.rs
Honeyview_avatar-1577909_960_720

Документација:

Правилник о организацији и систематизацији радних места у ОУ Голубац
Радна места у ОУ и правобранилаштво
Прва измена и допуна правилника о организацији и систематизацији радних места у ОУ Голубац
Друга измена и допуна правилника о организацији и систематизацији радних места у ОУ Голубац
Обрасци компетенција у ОУ Голубац