Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Голубац | 3. октобар 2022.

Повратак на врх

Врх

Општинско веће

Опис надлежности општинског већа…

Општинско веће

Чланови општинског већа:

 • Богомир Павловић из Голупца,
 • Слободан Живановић из Голупца,
 • Војислав Живановић из Голупца,
 • Драган Фуруновић из Голупца,
 • Бидо Аломеровић из Добре,
 • Дејан Јосић из Мрчковца,
 • Слободан Животић из Миљевића,
 • Милош Томић из Браничева,
 • Зоран Богичић из Доње Крушевице.

Надлежност

 • Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • Поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • Информише јавност о свом раду;
 • Доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • Врши друге послове које утврди Скупштина општине.